19.10.17

Mincha na Šabat


Přeloženo a napsáno v češtině pro zásluhy Rabbi Jisrael Baal Šem Tov a Rabbi Nachum Sofer


MINCHA NA ŠABAT

Blaze těm, kteří přebývají v domě Tvém, jenž ustavičně velebí Tebe! Séla. Blaze lidu, jemuž tak se děje; blaze lidu, jemuž Hospodin jest Bohem!

Chvalozpěv Davidův.
Vyvyšovat budu Tebe, Bože můj, ó králi! A chváliti jméno Tvé na věky věků. Každý den budu Tě chváliti, a velebiti jméno Tvé na věky věků. Veliký jest Hospodin a veleben velmi, a velikost Jeho nelze vystihnouti. Od pokolení do pokolení vychvalují díla Tvá, a mocné skutky Tvé zvěstují. O lesku slavné velebnosti Tvé i o věcech Tvých předivných přemýšleti budu. O moci hrozných skutků Tvých ať promlouvají, Tvou velikost já budu vypravovati. Památku hojné dobrotivosti Tvé ať hlásají, a nad spravedlností Tvou plesají. Milostivý a milosrdný jest Hospodin, shovívavý a veliké laskavosti. Dobrotivý jest Hospodin ke všem, a litování Jeho nade všechna díla Jeho. Oslavují tebe, Hospodine, všechna díla Tvá, a zbožní Tvoji chválí Tebe. Slávu království Tvého pronášejí, a o síle Tvé rozmlouvají, aby oznámili synům lidským mocné skutky Jeho a slavnou velebnost království Jeho. Království Tvé jest království všech věků, a panování Tvé po všechna pokolení. Podporuje Hospodin všechny klesající, a pozdvihuje všech snížených. Oči všech k Tobě vzhlížejí, a Ty dáváš jim pokrm jejich časem svým. Otvíráš ruku Svou a nasycuješ vše, co žije milostí. Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách Svých. A laskavý ve všech činech Svých. Blízký jest Hospodin všem, kteří Ho vzývají v pravdě. Vůli bojících se Jeho činí, a modlitbu jejich slyší a pomáhá jim. Opatruje Hospodin všech, kteří Ho milují, a všechny bezbožné zahubí. Chválu Hospodinovu ať mluví ústa má, a chval všeliké tělo jméno Jeho svaté na věky věků! My pak chváliti budeme Boha od nynějška až na věky. Halelujah!

A přijde Sionu vykupitel a kajícným hříšníkům v Jakobu, praví Hospodin. Já pak- tato jest smlouva má s nimi- praví Hospodin. Duch můj, kterýž jest na tobě, a slova má, jež vložil jsem v ústa tvá, ať nevymizí z úst tvých, ani z úst potomstva tvého, ani z úst potomstva tvého potomstva, praví Hospodin, od nynějška až na věky! - A Ty jsi Svatý, sedící na trůně za chvalozpěvů Izraele. - I volá jeden k druhému a praví: "Svatý, svatý, svatý jest Hospodin zástupů; plna jest všechna země slávy Jeho!" A přijímají (slovo) jeden od druhého a praví: Svatý v nebeské výsosti nahoře, kde sídlí vznešenost Jeho,- svatý na zemi, kde vládne všemohoucnost Jeho,- svatý na věky a na věky věků jest Hospodin zástupů; plna jest všechna země leskem velebnosti Jeho. - I pozvedl mne vítr, a já slyšel za sebou hlas hukotem velikým provázený: Pochválena budiž velebnost Hospodinova na každém místě! I odnesla mne vichřice, a já slyšel za sebou hlas mohutně dunící, chvalozpěv pronášející; Pochválena budiž velebnost Hospodinova na místě, kde sídlí vznešenost Jeho! Hospodin kralovati bude na věky! Hospodin- panování Jehopotrvá na věky věků! Hospodine, Bože Avrahama, Jicchaka a Izraele, otců našich, zachovej to na věky jakožtopodnět myšlenek v srdci lidu Svého, a obrať srdce jejich k Sobě! Onť jest milosrdný, odpouští provinění a nezahubí, častokrát odvrací hněv Svůj a nevzbuzuje vší prchlivosti Své. Nebo Ty, Pane, jsi dobrotivý a odpouštějící a hojný v milosti ke všem, kteří Tě vzývají. Spravedlnost Tvá jest spravedlnost věčná, a zákon Tvůj jest pravdivý. Prokazuješ věrnost Jakobovi, milost Avrahamovi, jekož Jsi zaslíbil otcům našim za dnů pravěku. Pochválen budiž Pán den co den; i když se přitěžuje nám- Všemohoucí jest spasení naše! Séla.- Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž důvěřuje v Tebe! Hospodine, pomoz! Král ať vyslyší nás v den, když voláme!

Pochválen budiž Bůh náš, Jenž stvořil nás k oslavě Své, oddělil nás od bloudících, dal nám zákon pravdy a život věčný vštípil v nás. O kéž otevře srdce naše zákonu Svému, a vloží nás v srdce lásku k Sobě a uctivost, abychom vykonávali vůli Jeho a sloužili Mu srdcem celým, abychom se nesnažili nadarmo a nepodnikali, co by děsně končilo. Budiž vůle Tvá, Hospodine, Bože náš a Bože otců našich, abychom ostříhali ustanovení Tvých na světě tomto a zasluhovali dožíti se, spatřiti a zděditi blaho a požehnání za dnů doby Pomazaného, a byli účastni života ve světě budoucím, aby opětovala Tebe duše naše a nikdy nemlčela. Hospodine, Bože můj, věčně budu děkovati Tobě. Požehnán jest muž, jenž důvěřuje v Hospodina, že jest Hospodin důvěrou jeho. Důvěřujte v Hospodina až do věčnosti; nebo v Bohu, Hospodinu, jest Skála věků. A důvěřovati v Tebe, kteří znají jméno Tvé; neboť neopouštíš hledajících Tebe, Hospodine! Hospodin žádá pro spravedlnost Svou, aby zvelebena byla Tóra a proslavena.

!Pokud se modlíme doma, následuje rovnou AMIDA, pokud v synagoze, pokračujeme ČTENÍM Z TÓRY!

Při vyzdvihování Tóry říkáme: A když hnula se schránka úmluvy, říkal Moše: "Povstaniž, Hospodine, aby rozptýleni byli nepřátelé Tvoji a prchali protivníci Tvoji před tváří Tvou!" Nebo ze Siona vychází zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. Pochválen budiž, Jenž dal zákon lidu Svému Izraelskému ve svatosti Své!

Pochváleno budiž jméno Pána světa! Pochválena budiž koruna Tvá i sídlo Tvé! Kéž potrvá zalíbení Tvé v lidu Tvém Izraelském na věky, a vykoupení pravicí Svou zjev lidu Svému v domě Svém svatém! Nech zářiti nám čisté světlo Své a přijmi modlitbu naši v milosrdenství! Budiž vůle Tvá, prodloužiti naše žití v blahobytu, a dejž, abych počítán byl ku spravedlivým, abys smiloval se nade mnou a chránil mne a vše, co mně a co lidu Tvému Izraelskému náleží! Tys to, Jenž živí všechno a zachovává vše; Tys to, Jenž vládne nade vším; Tys to, Jenž vládne nad krály, neboť království jest Tvé! Já jsem služebník Nejsvětějšího, pochválen budiž! - klaním se před Ním a před důstojností zákona Jeho v každý čas. Ne v člověka spoléhám se, aniž o anděle opírám se, jen v Boha nebeského, Jenž jest Bůh pravdivý, jehož zákon jest pravdivý a Jehož proroci jsou pravdiví, a Jenž stále prokazuje dobrotivost a pravdu. V Něho já spoléhám se, a jménu Jeho svatému, drahému hlásám chválu. Budiž vůle Tvá, otevříti srdce mé zákonu Svému a splniti přání srdce mého s srdcí všeho lidu Svého Izraelského ku blahu, k životu a k míru!

Kantor vezme zavřenou Tóru, ukazuje ji obci a říká:
(Kantor:) Zvelebujte Hospodina se mnou, a vyvyšujme jméno Jeho společně!
(Obec:) Tvá jest, Hospodine, velikost a síla a sláva a vítězství a velebnost, jakož i všechno na nebi a na zemi; Ty jsi povýšen nade všechno jako hlava.
Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnože nohou Jeho! Svatý jest. Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u hory Jeho svaté; neboť svatý jest Hospodin, Bůh náš.
Otec milosrdenství- kéž smiluje se nad lidem od Něho chráněným! Nechť rozpomene se na smlouvu s praotci a vysvobodí duše naše od časů zlých a odvrátí náklonnost hříšnou od těch, které vždy nosil, a oblaží nás záchranou věčnou a splní přání naše plnou měrou blaha, spásy a milosrdenství!

Dále čteme z Chumaš část paraši na příští týden

Při zvedání Tóry říkáme: A to jest Tóra, kterou předložil Moše synům Izraelským k rozkazu Hospodinovu skrze Mošeho.
Stromem života jest těm, kteří se ji pevně drží, a kteří se o ni opírají, jsou blahoslaveni! Cesty její jsou cesty líbeznosti a všechny její stezky jsou mír. Dlouhý věk v pravici její, v její levici bohatství a čest. Hospodin žádá pro spravedlnost Svou, aby zvelebena byla Tóra a proslavena. 

Chazan říká poloviční Kadiš

Následuje
 AMIDA:

/Modlíme se ji ve stoje, v naprostém tichu, bez přerušování, s koleny a kotníky u sebe, tváří k Jeruzalému/
/Uděláme 3 kroky dozadu a 3 kroky dopředu/

Pane, rety mé otevři, by ústa má hlásala slávu Tvou.

Pochválen
 /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, Bože náš a Bože našich otců, Bože Avrahamův, Bože Jicchakův a Bože Jakobův, Bože veliký, mocný a hrozný! Bože Nejvyšší! Jenž prokazuje milosrdenství dobrotivá a jest Pánem všeho; Jenž pamětliv jest pobožnosti otcův a přivede vykupitele potomkům jejich pro jméno Své v lásce.

(
V deset dní pokání: Pomni nás životem, ó králi! Jenž zalíbení máš v životě; zapiš nás do knihy života pro Sebe samého, Bože života!)

Králi, pomocníku, ochránce a štíte! Pochválen
 /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, štíte Avrahamův!

Ty jsi mocný na věky, ó Pane! Oživuješ mrtvé, Tys nesmírný v pomoci.

(
V zimě, od Šmini Aceret do první dne Pesach, se doloží: Jenž dává větru váti a přivádí déšť.)

Jenž zachovává živé v milosti, oživuje mrtvé v milosrdenství hojném, podpírá klesající a uzdravuje nemocné, uvolňuje spoutané a splní předpověď Svou dřímajícím v prachu. Kdo jest jako Ty, pane mocných činů? A kdo rovná se Tobě, ó králi, Jenž usmrcuje a oživuje a vzejíti dává spasení?

(
V deset dní pokání: Kdo jest jako Ty, Otče milosrdenství, jenž pamatuje na tvory Své životem v milosrdenství?)

A věrohodný Jsi, že oživíš mrtvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oživuje mrtvé!

Ty jsi svatý a jméno Tvé jest svaté a svatí každého dne velebí Tebe, Séla. Pochválen budiž, Hospodine, Bože svatý!

(
V deset dní pokání: Králi svatý!)

Ty jsi jediný a jméno Tvé jest jediné, a kdo, jako lid Tvůj Izraelský, jest národ jediný na zemi? Ozdobu čestnou, vínek spásy, den klidu a svěcení lidu Svému Jsi udělil. Avraham těšil se, Jicchak plesal, Jakov a synové jeho požívají klidu o něm. Jest to klid lásky a přízně, klid pravdy a věrnosti, klid míru a spokojenosti, bezpečnosti a důvěry, klid úplný, v němž zalíbení máš. Poznávají děti Tvé a vědí, že od Tebe pochází klid jejich, a pro klid svůj posvěcují jméno Tvé. 

Bože náš a Bože otců našich! Měj zalíbení v odpočinku našem, posvěť nás příkazy Svými a dej nám účast na učení Svém; nasyť nás z dobrotivosti Své a potěš nás pomocí Svou! Očisti srdce naše, abychom sloužili Tobě v pravdě, a popřej nám, Hospodine, Bože náš, v lásce a libosti šabatu Svého svatého, aby odpočinul o něm Izrael, jenž světí jméno Tvé. Pochválen budiž, Hospodine, jenž posvětil šabat. 

Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, v lidu Svém Izraelském a v modlitbě jeho, a uveď zase bohoslužbu do síně do domu Svého, a zápalné oběti Izraele a modlitbu jeho v lásce přijmi v zalíbení, a budiž Tobě zalíbením stále bohoslužba Izraele, lidu Tvého.

O Roš Chodeš, Pesach a SukkotBože náš a Bože otců našich! Nechať vystoupí a přijde a dospěje k Tobě, a budiž povšimnuta, se zálibou slyšena, připomenuta a v paměti uchována památka naše a vzpomínka naše, a památka Pomazaného, syna Davida, služebníka Tvého, a památka Jeruzaléma, města Tvého svatého, a památka veškerého lidu Tvého, domu Izraelského, před Tebou k ochraně, ku blahu, přízni, milosti a milosrdenství, k životu a míru v tento den (O Roš Chodeš:) novolunní! (O Pesach:) svátku nekvašených chlebů! (O Sukkot:) svátku podzelené!

Buď pamětiv nás, Hospodine, Bože náš, o něm ku blahu, a vzpomeň si na nás o něm ku požehnání a pomoz nám o něm k životu! A pro slovo spásy a milosrdenství ustrni se a buď nám milostiv, a smiluj se nad námi a pomoz nám; nebo k Tobě oči naše pohlížejí ježto, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.

Kéž spatří oči naše, jak vrátíš se na Sion v milosrdenství. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž se vrátí sídlem Svým na Sion!

Děkujeme Tobě /pokrčíme kolena, pokloníme se, narovnáme se/Jenž jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh otců našich na věky věků. Skála života našeho, štít spasení našeho, Tys od pokolení do pokolení; děkujeme Tobě a hlásáme chválu Tvou za život svůj, jenž spočívá v ruce Tvé, a za duše své, jež poručeny jsou Tobě, a za divy Tvé, jež každým dnem pro nás konáš, a za Tvé zázraky a dobrodiní Tvá, jež prokazuješ nám v každé době, večer a ráno a v poledne, Všedobrotivý! Neboť neskonalé jest milosrdenství Tvé; Všeslitovníku! Neboť bez mezí jsou milosti Tvé, odjakživa doufáme v Tebe.

O Chanuka se vkládá: Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Matitjahu, ben Jochanan Kohen Gadol, Hasmoneje a synů jeho, když povstala říše řecká bezbožná proti lidu Tvému Izraelskému, nutíc je, aby zapomněli učení Tvého a odstoupili od zákonů vůle Tvé. Ty však v milosrdenství Svém hojném přispěl jsi jim v době soužení jejich, vedl Jsi spor jejich, hájil Jsi právo jejich, vykonal Jsi pomstu jejich: dal Jsi silné v moc slabých, četné v moc malého hloučku, nečisté v moc čistých, bezbožné v moc spravedlivých a svévolné v moc těch, jenž zabývali se učením Tvým. Sobě však způsobil Jsi jméno veliké a svaté po světě Svém, a lidu Svému Izraelskému způsobil Jsi pomoc velikou a vysvobození až po tento den. Potom vešli synové Tvoji do síně domu Tvého, vyklidili chrám Tvůj, očistili svatyni Tvou a rozžhni světla v nádvořích Tvých posvátných a ustanovili těch osm dní Chanuka, aby děkovali a chválu pěli jménu Tvému velikému.

O Purim se vkládá:  Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Mordechaje a Ester v Šušan, hradu královském, když povstal proti nim Hamán bezbožný, smýšleje zahubiti, zavražditi a vyhladiti všechny Židy od mladého až do starce, děti i ženy, jednoho dne, třináctého, měsíce dvanáctého, to jest měsíc Adar, a jmění jejich uloupiti. Ty však v milosrdenství Svém hojném zrušil Jsi záměr jeho a zmařil Jsi úklady jeho a dal Jsi mu jeho odplatu na hlavu jeho, i oběsili jeho i syny jeho na šibenici.

(V deset dní pokání: Zapiš k životu blaženému všechny děti smlouvy Své!) 

A všichni živí budou děkovati Tobě, Séla! A velebiti jméno Tvé v pravdě, ó Bože spasení našeho a pomoci naší! Séla.- Pochválen /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, Všedobrotivý jest jméno Tvé a Tobě sluší děkovati!

Uděl mír, blaho a požehnání, přízeň a milost a milosrdenství nám a veškerému Izraeli, lidu Svému! Žehnej nám, Otče náš, všem vesměs světlem tváři Své; nebo ve světle tváři Své dal Jsi nám, Hospodine, Bože náš, zákon života a lásku ke ctnosti, jakož i spravedlnost a požehnání a milosrdenství a život a mír. Kéž zalíbí se Tobě, žehnati lidu Svému Izraelskému v každý čas a v každou hodinu mírem Svým!

(V deset dní pokání: V knize života, požehnání a míru a výživy dobré nechať jsme zaznamenáni a zapsáni před Tebou, my i všechen lid Tvůj, dům Izraele k životu blaženému a k míru! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž způsobuje mír!)

Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná lidu Svému Izraelskému mírem!

Bože můj! Zdržuj jazyk můj od zlého, a rety mé od mluvení lstivého. Vůči těm, kteří mně zlořečí, nechť duše má jest klidnou, a duše má jako prach pokorná ke všem buď. Otevři srdce mé zákonu Svému, a po příkazech Tvých ať snaží se duše má. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš záměr jejich a zmař úklady jejich! Učiň to pro jméno Své, učiň to pro svatost Svou, učiň to pro učení Své, aby zachráněni byli miláčkové Tvoji; pomoz pravicí Svou a vyslyš mne! Kéž jsou k libosti slova mých úst a myšlení srdce mého Tobě, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj! /Uděláme 3 kroky dozadu/ Jenž činí mír na výsostech Svých, On uděl mír nám a všemu Izraeli. Na to pravte: Amen! /Uděláme 3 kroky dopředu/

Budiž vůle Tvá, Hospodine, Bože náš a Bože otců našich, aby zbudován byl chrám svatý brzy na našich dnů, a uděl účast nám v učení Svém! Tam pak sloužiti budeme Tobě v uctivosti jako za dnů dávných a za let dřívějších. A příjemnou budu Hospodinu oběť Judy a Jeruzaléma jako za dnů dávných a za let dřívějších. 

Chazan opakuje Amidu

Při opakování Amidy chazanem se modlíme...

Kduša: Posvětíme jméno Tvé na tomto světě, jako světí je v nebesích nahoře, jakož psáno jest rukou proroka Tvého: "A volal jeden k druhému řka:" 
(Obec a kantor:) /Při vyslovení "svatý/ kadoš" si stoupneme na špičky/ Svatý, Svatý, Svatý jest Hospodin zástupů; plna jest slávy všechna země slávy Jeho!" („Kadoš, kadoš, kadoš, Ado-naj Cvaot!)
(Kantor:) A ti naproti nim: "Pochválen budiž!" pronášejí.
(Obec a kantor:) Pochválena budiž velebnost Hospodinova na každém místě!
(Kantor:) A ve slovech Tvých svatých psáno jest takto:
(Obec a kantor:) Kralovati bude Hospodin na věky; Bůh Tvůj, Sione, od pokolení do pokolení. Halelujah!
(Kantor:) Od pokolení do pokolení hlásati budeme velikost Tvou, a po věčné časy Tvou svatost posvětíme, a chvála Tvá, Bože náš, z úst našich nevymizí na věky věků; nebo všemohoucí král, veliký a svatý Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, Bože svatý! (V deset dní pokání: Králi Svatý!)

Když se kantor modlí hlasitě Modim , říká obec potichu: Děkujeme Tobě, jenž jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh otců našich, Bůh všelikého těla, stvořitel náš, stvořitel počátku! Blahoslavení a díky jménu Tvému velikému a svatému za to, že Jsi nám život dal a zachoval! Tak nám život dej a zachovej nás dále a shromáždi vyhnance naše v nádvořích svatyně Své, aby ostříhali zákonů Tvých, činili vůli Tvou a sloužili Tobě srdcem celým! Za což my děkujeme Tobě Pochválen budiž, Všemohoucí v díku!

Chazan říká Kadiš

Následující část se nemodlíme v době, kdy se nečte Tachanun -  (Tachanun se neříká na Roš Chodeš, dne 15. avu, 15. švatu, po celou Chanuku, po oba dni Purim (tj. i Šušan Purim), po oba dni Purim katan, o Lag ba omer, po celý měsíc nisan, o Tiša be av, ve dnech mezi Jom Kipur a Sukkot, od Roš chodeš sivan až do dne následujícího po Šavuot a v den následující po Sukkot. Vynecháme ho při Mincha před některým z uvedených dní. Při Mincha ho vždy říkáme v den před Roš Chodeš a před Jom Kipur. V den před Roš Hašana se před ranní modlitbou říkají selichot a potom už se neříká Tachanun, a to ani při Mincha.  Neříkáme ho také, je-li v synagoze obřízka a také pokud je přítomen otec obřezávaného, sandak či mohel. Přijde-li ženich do synagogy některý z prvních sedmi dní po svatbě, nezazní Tachanun.)

Spravedlnost Tvá jest spravedlnost věčná, a zákon Tvůj jest pravdivý. A spravedlnost Tvá, ó Bože, sahá až k výsosti; Jenž vykonal Jsi věci veliké, ó Bože, kdo jest jako Ty? Spravedlnost Tvá rovná se horám nejvyšším, soudové Tvoji hlubině nesmírné! Člověku i zvířeti pomáháš, Hospodine!


ALEJNU
/Modlíme se vestoje/

Nám přísluší vychvalovati Pána veškerenstva, vzdáti úctu Stvořiteli počátku, že neučinil nás jako pohany zemí a nepostavil nás na roveň s kastovními kmeny země, že neurčil nám podíl jako jim a osud náš jako všemu množství jejich. My pak se koříme a klaníme /pokloníme se/ a s díky vyznáváme před králem všech králů. Nejsvětější, pochválen budiž, že On rozestřel nebesa, a trůn Jeho velebnosti jest v nebesích nahoře a sídlo všemocnosti Jeho na výsostech nejvyšších. Onť jest Bůh náš, žádný jiný; opravdu jest král náš, nikdo mimo Něho, jakož psáno v učení Jeho: Tedy poznej dnes a uveď si to k srdci, že Hospodin sám jest Bůh v nebi nahoře i na zemi dole, žádný jiný!

Proto doufáme v Tebe, Hospodine, Bože náš, že spatříme brzy nádheru všemocnosti Tvé, že sprovodíš ohavnosti se země a všechny modly úplně vyhubíš; že upevněn bude svět panováním Všemohoucího. A všichni zeměsynové budou vzývati jméno Tvé; obrátíš k Sobě všechny bezbožníky země, aby poznali a zvěděli všichni obyvatelé světa, že Tobě má se kořiti každé koleno, přísahati každý jazyk. Před Tebou, Hospodine, Bože náš, budou se kořiti  a v prach klesati, a velebnosti jména Tvého úctu vzdávají a vezmou ochotně na sebe všichni jho panování Tvého, a kralovati budeš nad nimi brzy na věky věků. Neboť království jest Tvé a na věky kralovati budeš ve slávě, jakož psáno v učení Tvém: Hospodin kralovati bude na věky věků! A praveno: I bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný a jméno Jeho jediné!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)