19.10.17

Arvit - Večerní Modlitba


Přeloženo a napsáno v češtině pro zásluhy Rabbi Jisrael Baal Šem Tov a Rabbi Nachum Sofer


ARVIT

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž slovem Svým v soumrak halí večery, v moudrosti otevírá brány nebes a v důmyslu mění časy, střídá období a řadí hvězdy na jejich strážích dle vůle své. Jenž tvoří den i noc, odvaluje světlo před temnotou a temnotu před světlem, káže, aby zmizel den, a přivádí nos a činí rozdíl mezi dnem a nocí. Hospodin zástupů je Jeho jméno. Bože živí a jsoucí, kraluj nad námi navěky a věčně! Buď požehnán, Hospodine, jenž v soumrak halíš večery!

Láskou věčnou sis zamiloval dům Izraelský, lid Svůj si miloval, učení a přikázáním, zákonům a právům Jsi nás učil. Protož, Hospodine, Bože náš, když lehneme i když vstaneme, budeme rozmlouvati o zákonech Tvých a radovati se ze slov učení Tvého a příkazů Tvých na věky věků. Neboť ona jsou životem naším a prodloužením našich dnů a o nich budeme přemýšleti dnem i nocí. Dej, aby nás Tvá láska nikdy neopustila! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž miluje lid Svůj Izraelský!

/Zakryjeme si oči pravou rukou a říkáme:/  Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad! (Slyš, Israeli, Hospodin jest Bůh náš. Hospodin jest jediný!) 
/Potichu:/ Baruch šem kevod malchuto leolam vaed! (Pochváleno budiž jméno Jeho vznešené říše na věky věků!)

Milovati budeš Hospodina, Boha svého, z celého srdce svého za celé duše své a ze vší síly své! Nechť jsou slova tato, kteráž Já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. Vštěpuj je dětem svým a rozmlouvej o nich, když sedneš v domě svém a když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Připevni je jako znamení na ruku svou a nechť jsou pamětní páskou mezi očima tvýma. A napiš je na veřeje domu svého a na brány své.
I stane se, když poslouchati budete přikázání mých, kteráž Já přikazuji vám dnes: milovati Hospodina, Boha svého, a Jemu sloužiti z celého srdce svého a z celé duše své -  pak dám déšť zemi vaší časem svým, déšť ranní a pozdní, a sklízeti budeš obilí své a víno své a olej svůj. Dám trávu na poli tvém pro dobytek tvůj, a budeš jísti a nasytíš se. Chraňte se tedy, aby nezbloudilo srdce vaše, a vy se odvrátili a sloužili bohům cizím a klaněli se jim. I vzplanul by hněv Hospodinův proti vám, že by uzavřel nebesa, aby nebylo deště, a země by nedávala úrody své, a zahynuli byste brzy s povrchu země dobré, kterouž Hospodin vám dává. Protož chovejte tato slova má v srdci svém a v duši své, a připevněte je jako znamení na ruku svou, a nechť jsou pamětní páskou mezi očima vašima. A vyučujte jim děti své, by rozmlouvaly o nich, když sedneš v domě svém a když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. A napiš je na veřeje domu svého a na brány své. 
Aby rozmnoženi byly dnové vaši a dnové dětí vašich na zemi, kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, že ji dá jim, dokud trvá nebe nad zemí. 

I pravil Hospodin Mošemu řka: Mluv k synům Izraelským a rci jim, ať udělají sobě třepení na koncích oděvů svých pro pokolení svá, a nechť připojí ku třepení na každém konci šňůrku blankytnou. I bude vám třepení k tomu, abyste hledíce na ně pamatovali se na všechna přikázání Hospodinova a činili je, a nepouštěli se podle srdce svého a podle očí svých, kterých vy tak rádi následujete. Abyste pamatovali a činili všechna přikázání má a byli svatí Bohu svému. Já jsem Hospodin, Bůh váš, kterýž jsem vyvedl vás ze země Egyptské, abych vám byl Bohem. Já jsem Hospodin, Bůh váš!

Hospodin, váš Bůh, je pravda.(Ado-naj E-lohechem emet.)

Pravda a věrnost je to vše a pro nás platí, že Hospodin je náš Bůh, nikdo kromě Něho, a my jsme Izrael, lid Jeho. O nás vysvobodil z moci králů; král náš vykoupil nás z ruky všech tyranů. On jest Všemohoucí, jenž ztrestal za nás odpůrce naše a dal odplatu všem nepřátelům života našeho. On vykonal věci veliké, a zázraky, jimž není počtu. On zachoval duši naši při životu a nedal klesnouti noze naší. Uvedl nás na výšiny nepřátel našich a povýšil roh náš (sílu naši) nade všechny protivníky naše. On vykonal pro nás divy a pomstu nad Faraonem, znamení a zázraky v území synů Chamových. On pobil v rozhněvání Svém všechny prvorozené Egypta a vyvedl lid Svůj Izraelský ze středu jejich k volnosti věčné. On převedl děti Své rozděleným mořem Rudým, stihatele s protivníky jejich do hlubin ponořil. Když spatřili Jeho děti sílu Jeho, vzdaly chválu a díky jménu Jeho, a vládu Jeho s ochotou vzaly na sebe. Moše a synové Izraelští zapěli píseň v radosti veliké a řekli:
Kdo jest jako Ty mezi mocnými Hospodine? Kdo jest jako Ty proslaven svatostí, hrozný ve chvále, tvůrce divů? Panování Tvé spatřili děti Tvé, když rozdělil Jsi moře před Mošem- "Onť jest Bůh můj!" pěly a pravily: "Hospodin kralovati bude na veky věků!" I bylo praveno: "Neboť vysvobodil Hospodin Jakoba a vykoupil ho z ruky silnější než je sám. Pochválen budiž Hospodine, jenž vykoupil Izraele!"

Dej, abychom ulehli Hospodine, Bože náš, v míru a dej, abychom povstali, králi náš, k životu! Rozprostři nad námi stan míru Svého a veď nás radou dobrou od Sebe, a pomoz nám pro jméno Své! Ochraniž nás a odvrať od nás nepřítele, mor a meč a hlad a zármutek, a odvrať odpůrce před námi a za námi, a ve stínu Svých perutí skrývej nás; neboť Ty, ó Bože, strážce náš a vysvoboditel náš Jsi, neboť Ty, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi. Opatruj náš východ a náš příchod k životu a míru od nynějžka až na věky!

Rozprostři nad námi stan míru Svého! Pochválen budiž Hospodine, Jenž rozprostírá stan míru nad námi a nad veškerým lidem Svým Izraelským a nad Jeruzalémem!
AMIDA

/Modlíme se ji ve stoje, v naprostém tichu, bez přerušování, s koleny a kotníky u sebe, tváří k Jeruzalému./
/Uděláme 3 kroky dozadu a 3 kroky dopředu/

Pane, rety mé otevři, by ústa má hlásala slávu Tvou.

Pochválen
 /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, Bože náš a Bože našich otců, Bože Avrahamův, Bože Jicchakův a Bože Jakobův, Bože veliký, mocný a hrozný! Bože Nejvyšší! Jenž prokazuje milosrdenství dobrotivá a jest Pánem všeho; Jenž pamětliv jest pobožnosti otcův a přivede vykupitele potomkům jejich pro jméno Své v lásce.

(
V deset dní pokání: Pomni nás životem, ó králi! Jenž zalíbení máš v životě; zapiš nás do knihy života pro Sebe samého, Bože života!)

Králi, pomocníku, ochránce a štíte! Pochválen
 /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, štíte Avrahamův!

Ty jsi mocný na věky, ó Pane! Oživuješ mrtvé, Tys nesmírný v pomoci.

(
V zimě, od Šmini Aceret do první dne Pesach, se doloží: Jenž dává větru váti a přivádí déšť.)

Jenž zachovává živé v milosti, oživuje mrtvé v milosrdenství hojném, podpírá klesající a uzdravuje nemocné, uvolňuje spoutané a splní předpověď Svou dřímajícím v prachu. Kdo jest jako Ty, pane mocných činů? A kdo rovná se Tobě, ó králi, Jenž usmrcuje a oživuje a vzejíti dává spasení?

(
V deset dní pokání: Kdo jest jako Ty, Otče milosrdenství, jenž pamatuje na tvory Své životem v milosrdenství?)

A věrohodný Jsi, že oživíš mrtvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oživuje mrtvé!

Ty jsi svatý a jméno Tvé jest svaté a svatí každého dne velebí Tebe, Séla. Pochválen budiž, Hospodine, Bože svatý!

(
V deset dní pokání: Králi svatý!)

Ty oblažuješ země syna poznáním a učíš člověka důmyslu. Oblaž nás z milosti Své poznáním, důmyslem a rozumem! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oblažuje poznáním!

Navrať nás, Otče náš, k učení Svému, a přibliž nás, králi náš, ke službě Své a uveď nás opět v pokání úplném k Sobě. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž má zalíbení v pokání!

Odpusť nám, Otče náš, neb hřešili jsme; promiň nám, králi náš, neb jsme se provinili; neboť Ty promíjíš a odpouštíš. Pochválen budiž, Hospodine, Milostivý, jenž častokrát odpouštíš!

On shlédni na bídu naši a veď náš spor, a vykup nás brzy pro jméno Své; neboť vykupitel mocný Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, vykupiteli Izraele!

Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni; pomoz nám, a bude nám spomoženo; nebo chlouba naše Jsi! A přivoď uzdravení úplné na všechny rány naše; neboť, všemohoucí králi, lékařem věrným a milosrdným Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž uzdravuje nemocné lidu Svého Izraelského!

Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, rok tento, a všeliké druhy plodu jeho ku blahu a dej požehnání (
od 3. nebo 4. prosince až do Pesach: a dej rosy a deště u požehnání) na povrch země a nasyť nás z dobroty Své, a žehnej roku našemu, jako rokům nejlepším! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná rokům!

Dej zazněti šofaru velikému k osvobození našemu, a pozdvihni prapor ku shromáždění vyhnanců našich, a shromáždi nás vespolek ode čtyř končin země. Pochválen budiž, Hospodine, jenž shromažďuje rozptýlené lidu Svého Izraelského!

Dosaď nám soudce naše jako dříve a rádce naše jako z počátku, a odvrať od nás zármutek a vzdychání, a panuj nad námi Ty, Hospodine, sám jediný v milosti a milosrdenství a ospravedlni nás při soudu. Pochválen budiž, Hospodine, králi, Jenž miluje spravedlnost a soud! (V deset dní pokání: „Králi soudu!")

A pomlouvačům ať nekyne naděje a všichni pachatelé bezpráví jak okamžik ať pominou, a všichni ať brzy jsou vyhubeni. A svévolné brzy podvrať a znič a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž ničí nepřátele a pokořuje svévolné!

Nad spravedlivými a pobožnými a nad staršími lidu Svého, domu Izraele, a nade zbytkem učenců jejich a nad cizinci zbožnými a nad námi kéž pohne se milosrdenství Tvé, Hospodine, Bože náš! Dejž odměnu dobrou všem, kteří důvěřují ve jméno Tvé v pravdě, a uděl účast nám s nimi na věky, abychom zahanbeni nebyli, neboť v Tebe důvěřujeme. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž jsi podporou a důvěrou spravedlivým. 

A do Jeruzaléma, města Svého, v milosrdenství se navrať a přebývej v něm, jak Jsi připověděl; a zbuduj je co nejdříve za našich dnů jako stavbu věčnou, a trůn Davidův brzy v něm upevni! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž zbuduješ Jeruzalém!

Potomku Davida, služebníka Svého, brzy popřej vzrůstu a roh (síly) jeho pozdvihni pomocí Svou; neboť pomoci Tvé očekáváme každého dne. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž dává vyrůsti rohu spásy!

Slyš hlas náš, Hospodine, Bože náš, ustrni se a smiluj se nad námi, a přijmi v milosrdenství a zalíbení modlitbu naši, neboť Ty, Všemohoucí! Slyšíš modlitby a prosby. Od obličeje Svého, králi náš, na prázdno nenech nás odejíti, neboť Ty, slyšíš modlitbu lidu Svého Izraelského v milosrdenství. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž slyší modlitbu!

Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, v lidu Svém Izraelském a v modlitbě jeho, a uveď zase bohoslužbu do síně do domu Svého, a zápalné oběti Izraele a modlitbu jeho v lásce přijmi v zalíbení, a budiž Tobě zalíbením stále bohoslužba Izraele, lidu Tvého.

O Roš Chodeš, Pesach a SukkotBože náš a Bože otců našich! Nechať vystoupí a přijde a dospěje k Tobě, a budiž povšimnuta, se zálibou slyšena, připomenuta a v paměti uchována památka naše a vzpomínka naše, a památka Pomazaného, syna Davida, služebníka Tvého, a památka Jeruzaléma, města Tvého svatého, a památka veškerého lidu Tvého, domu Izraelského, před Tebou k ochraně, ku blahu, přízni, milosti a milosrdenství, k životu a míru v tento den (O Roš Chodeš:) novolunní! (O Pesach:) svátku nekvašených chlebů! (O Sukkot:) svátku podzelené!

Buď pamětiv nás, Hospodine, Bože náš, o něm ku blahu, a vzpomeň si na nás o něm ku požehnání a pomoz nám o něm k životu! A pro slovo spásy a milosrdenství ustrni se a buď nám milostiv, a smiluj se nad námi a pomoz nám; nebo k Tobě oči naše pohlížejí ježto, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.

Kéž spatří oči naše, jak vrátíš se na Sion v milosrdenství. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž se vrátí sídlem Svým na Sion!

Děkujeme Tobě /pokrčíme kolena, pokloníme se, narovnáme se/Jenž jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh otců našich na věky věků. Skála života našeho, štít spasení našeho, Tys od pokolení do pokolení; děkujeme Tobě a hlásáme chválu Tvou za život svůj, jenž spočívá v ruce Tvé, a za duše své, jež poručeny jsou Tobě, a za divy Tvé, jež každým dnem pro nás konáš, a za Tvé zázraky a dobrodiní Tvá, jež prokazuješ nám v každé době, večer a ráno a v poledne, Všedobrotivý! Neboť neskonalé jest milosrdenství Tvé; Všeslitovníku! Neboť bez mezí jsou milosti Tvé, odjakživa doufáme v Tebe.

O Chanuka se vkládá: Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Matitjahu, ben Jochanan Kohen Gadol, Hasmoneje a synů jeho, když povstala říše řecká bezbožná proti lidu Tvému Izraelskému, nutíc je, aby zapomněli učení Tvého a odstoupili od zákonů vůle Tvé. Ty však v milosrdenství Svém hojném přispěl jsi jim v době soužení jejich, vedl Jsi spor jejich, hájil Jsi právo jejich, vykonal Jsi pomstu jejich: dal Jsi silné v moc slabých, četné v moc malého hloučku, nečisté v moc čistých, bezbožné v moc spravedlivých a svévolné v moc těch, jenž zabývali se učením Tvým. Sobě však způsobil Jsi jméno veliké a svaté po světě Svém, a lidu Svému Izraelskému způsobil Jsi pomoc velikou a vysvobození až po tento den. Potom vešli synové Tvoji do síně domu Tvého, vyklidili chrám Tvůj, očistili svatyni Tvou a rozžhni světla v nádvořích Tvých posvátných a ustanovili těch osm dní Chanuka, aby děkovali a chválu pěli jménu Tvému velikému.

O Purim se vkládá:  Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Mordechaje a Ester v Šušan, hradu královském, když povstal proti nim Hamán bezbožný, smýšleje zahubiti, zavražditi a vyhladiti všechny Židy od mladého až do starce, děti i ženy, jednoho dne, třináctého, měsíce dvanáctého, to jest měsíc Adar, a jmění jejich uloupiti. Ty však v milosrdenství Svém hojném zrušil Jsi záměr jeho a zmařil Jsi úklady jeho a dal Jsi mu jeho odplatu na hlavu jeho, i oběsili jeho i syny jeho na šibenici.

(V deset dní pokání: Zapiš k životu blaženému všechny děti smlouvy Své!) 

A všichni živí budou děkovati Tobě, Séla! A velebiti jméno Tvé v pravdě, ó Bože spasení našeho a pomoci naší! Séla.- Pochválen /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, Všedobrotivý jest jméno Tvé a Tobě sluší děkovati!

Uděl mír, blaho a požehnání, přízeň a milost a milosrdenství nám a veškerému Izraeli, lidu Svému! Žehnej nám, Otče náš, všem vesměs světlem tváři Své; nebo ve světle tváři Své dal Jsi nám, Hospodine, Bože náš, zákon života a lásku ke ctnosti, jakož i spravedlnost a požehnání a milosrdenství a život a mír. Kéž zalíbí se Tobě, žehnati lidu Svému Izraelskému v každý čas a v každou hodinu mírem Svým!

(V deset dní pokání: V knize života, požehnání a míru a výživy dobré nechať jsme zaznamenáni a zapsáni před Tebou, my i všechen lid Tvůj, dům Izraele k životu blaženému a k míru! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž způsobuje mír!)

Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná lidu Svému Izraelskému mírem!

Bože můj! Zdržuj jazyk můj od zlého, a rety mé od mluvení lstivého. Vůči těm, kteří mně zlořečí, nechť duše má jest klidnou, a duše má jako prach pokorná ke všem buď. Otevři srdce mé zákonu Svému, a po příkazech Tvých ať snaží se duše má. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš záměr jejich a zmař úklady jejich! Učiň to pro jméno Své, učiň to pro svatost Svou, učiň to pro učení Své, aby zachráněni byli miláčkové Tvoji; pomoz pravicí Svou a vyslyš mne! Kéž jsou k libosti slova mých úst a myšlení srdce mého Tobě, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj! /Uděláme 3 kroky dozadu/ Jenž činí mír na výsostech Svých, On uděl mír nám a všemu Izraeli. Na to pravte: Amen! /Uděláme 3 kroky dopředu/

Budiž vůle Tvá, Hospodine, Bože náš a Bože otců našich, aby zbudován byl chrám svatý brzy na našich dnů, a uděl účast nám v učení Svém! Tam pak sloužiti budeme Tobě v uctivosti jako za dnů dávných a za let dřívějších. A příjemnou budu Hospodinu oběť Judy a Jeruzaléma jako za dnů dávných a za let dřívějších. V případě, že se nacházíme ve dnech Sfirat Ha-Omer (od prvního dne svátku Pesach až do dne předcházejícího svátku Šavuot),  počítáme Omer právě ZDE


ALEJNU
/Modlíme se vestoje/

Nám přísluší vychvalovati Pána veškerenstva, vzdáti úctu Stvořiteli počátku, že neučinil nás jako pohany zemí a nepostavil nás na roveň s kastovními kmeny země, že neurčil nám podíl jako jim a osud náš jako všemu množství jejich. My pak se koříme a klaníme /pokloníme se/ a s díky vyznáváme před králem všech králů. Nejsvětější, pochválen budiž, že On rozestřel nebesa, a trůn Jeho velebnosti jest v nebesích nahoře a sídlo všemocnosti Jeho na výsostech nejvyšších. Onť jest Bůh náš, žádný jiný; opravdu jest král náš, nikdo mimo Něho, jakož psáno v učení Jeho: Tedy poznej dnes a uveď si to k srdci, že Hospodin sám jest Bůh v nebi nahoře i na zemi dole, žádný jiný!


Proto doufáme v Tebe, Hospodine, Bože náš, že spatříme brzy nádheru všemocnosti Tvé, že sprovodíš ohavnosti se země a všechny modly úplně vyhubíš; že upevněn bude svět panováním Všemohoucího. A všichni zeměsynové budou vzývati jméno Tvé; obrátíš k Sobě všechny bezbožníky země, aby poznali a zvěděli všichni obyvatelé světa, že Tobě má se kořiti každé koleno, přísahati každý jazyk. Před Tebou, Hospodine, Bože náš, budou se kořiti  a v prach klesati, a velebnosti jména Tvého úctu vzdávají a vezmou ochotně na sebe všichni jho panování Tvého, a kralovati budeš nad nimi brzy na věky věků. Neboť království jest Tvé a na věky kralovati budeš ve slávě, jakož psáno v učení Tvém: Hospodin kralovati bude na věky věků! A praveno: I bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný a jméno Jeho jediné!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)