25.6.17

Halel


Přeloženo a napsáno v češtině pro zásluhy Rabbi Jisrael Baal Šem Tov a Rabbi Nachum Sofer

HALEL

Modlitbu Halel se modlíme celý Pesach, dva dny Šavuot, devět dní Sukkot včetně Šmini Aceret a Simchat Tóra, osm dní Chanuka a každý Roš Chodeš.

/Modlíme se vždy vestoje/

Pochválen budiž Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž nás posvětil příkazy Svými a nařídil nám čísti Halel!

Halelujah! Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Hospodin je vyvýšen nad všemi pronárody, nad nebesa strmí jeho sláva. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděla nebesa a na zemi. Slabého pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka, a pak posadí ho vedle knížat, vedle knížat svého lidu. Neplodnou on v domě usazuje jako šťastnou matku synů. Halelujah!

Když vycházel Izrael z Egypta, Jakobův dům z lidu cizí řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael jeho vladařstvím. Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil, hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani, a vy pahorky jako jehňata? Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým! On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

(Nemodlíme se na Roš Chodeš, Chol Hamoed Pesach a poslední dva dny Pesach:)
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! Pročpak mají pronárody říkat: "Kde je jejich Bůh?" Náš Bůh je přec na nebesích, všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských. Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, hrdlem nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Dome Áronův, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo bojíte se Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. 

Pamatuje na vás Hospodin a žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu. Hospodin žehná těm, kdo se ho bojí, jak malým, tak velkým. Hospodin ať rozmnoží vás, vás a vaše syny! Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi. Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu žehnat nyní i navěky. Halelujah!

(Nemodlíme se na Roš Chodeš, Chol Hamoed Pesach a poslední dva dny Pesach:)
Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k Němu volat. Ovinuly mě provazy smrti, postihly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, uniknout mi pomoz! Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a zvítězit mi dopřál. Můžeš opět odpočinout, moje duše, vždyť Hospodin se tě zastal. Ubránil mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím! Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. 

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a Hospodinovo jméno budu vzývat. Sliby, které jsem dal Hospodinu, splním před veškerým Jeho lidem. Velikou má cenu v očích Hospodina oddanost jeho věrných až k smrti. Hospodine, prosím, já jsem služebník Tvůj, služebník Tvůj, syn služebnice Tvé. Ty jsi rozvázal má pouta. Tobě obětuji oběť díkůvzdání a Hospodinovo jméno budu vzývat. Sliby, které jsem dal Hospodinu, splním před veškerým Jeho lidem, v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Halelujah!

Chvalte Hospodina, všechny pronárody, veškeré národy, chvalte ho zpěvem, neboť je s námi nesmírné milosrdenství Jeho a Hospodinova věrnost navěky! Halelujah!

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství navěky trvá! Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství navěky trvá! Ať vyzná dům Áronův: Jeho milosrdenství navěky trvá! Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství navěky trvá! V úzkosti jsem volal Hospodina; Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by udělat mi mohl člověk? Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než v člověka doufat. Lépe utíkat se k Hospodinu, než v knížata doufat. Všechny pronárody mě obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehly mě jako vosy, zhasly jak planoucí trní; odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc, Hospodin je síla má i moje píseň; on byl moje spása. Plesání nad spásou zní ze stanů spravedlivých; Hospodinova pravice koná mocné činy! Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Nezemřu, budu žít, o Hospodinových činech budu vypravovat. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat Hospodinu chválu. Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl, žes byl moje spása. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem uhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, jejž učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

/Modlíme se s Kavana/
Prosím, Hospodine, pomoz!
Prosím, Hospodine, pomoz!
Prosím, Hospodine, uděl štěstí!
Prosím, Hospodine, uděl štěstí!

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte Jeho svátek ratolestmi, k rohům oltáře se ubírejte. Ty jsi Bůh můj, Tobě vzdávám chválu, Bože, Tebe vyvyšuji. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství navěky trvá!


Velebí Tě, Hospodine, Bože náš, (pro) všechna díla Tvá; a zbožní Tvoji, spravedliví, jenž konají vůli Tvou, jakož i všechen lid Tvůj, dům Izraele, s plesáním děkují a chválí a velebí a blahoslaví a vyvyšují a oslavují a světí a holdujíce opěvují jméno Tvé, ó králi náš! Neboť příjemno jest, Tobě děkovati, a líbezno jest, jménu Tvému zpívati, neboť od věčnosti do věčnosti Ty jsi Všemohoucí. Pochválen budiž Hospodine, králi, Jenž veleben jest chvalozpěvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)