17.6.16

Tajnosti Duhy



1656 let od tvoření světa přinesl Bůh potopu, která zničila celý svět. Byl to trest za morální pokles celého lidstva. 
Tóra (Starý zákon) praví: 
"Lidstvo se začalo rozmáhat po zemi a rodily se jim dcery. A vidouce synové těch soudců, že jsou lidské dcery dobré, brali ženy každému, koho si vybrali." (Výklad: Každý, kdo měl trochu moc, si myslel, že může s ženami zacházet dle libosti.)
"A Hospodin viděl, že se na zemi rozmohla lidská špatnost a zlo je sklonem myšlenek lidského srdce po celý den. A Hospodin litoval, že udělal člověka na zemi, a rmoutil se kvůli jeho srdci. Hospodin řekl: "Poněvatž jsem litoval, že jsem je udělal, setřu člověka po dobytek, po plazy a po nebeské ptactvo, s povrchu země!""
"A Bůh viděl tu zemi, že byla úplně zkažena, jelikož každé tělo na zemi porušilo svou cestu."
"A já, já to jsem, kdo na zemi přivádí potopu vod, abych pod nebesy zničil každé tělo, v němž je dech života, všechno na zemi zahyne!"
Zohar říká, že nejhorší hříchy, kvůli kterým dostalo lidstvo trest bylo to, že měli "zakázané vztahy" (neboli "giluj arajot") a "vylévali semeno na zem" (stejně jako Er a Onan) , a to všechno veřejně. Znamená to tedy, že na veřejnosti schválně masturbovali a souložili, aby odháněli Boží přítomnost ze světa a takto ničili celou zemi. 
Jediný, kdo potopu světa přežil, byl Noach (Noe) a jeho rodina. O Noachovi Tóra říká, že byl jediný spravedlivý v očích Boha. Hned potom, co opadla voda a Noach vyšel ze své archy, obětoval Hospodinu čistá zvířata, a proto, jak popisuje Tóra, vzal také víc čistých zvířat s sebou na archu, konkrétně vždy sedm párů, přičemž z nečistých vždy jen dva páry. Zároveň Noach dostal 7 příkazů pro CELÉ budoucí lidstvo, aby svět fungoval tak, aby už nikdy nemusel být potrestán. O 7 Noachidských přikázáních si můžete přečíst ZDE a záleží na každém z nás, abychom dělali neustále Tšuva
Co se událo potom? Tóra praví: "Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: "Hleďte, uzavírám s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi ze vší zemské zvěře vycházející z té archy! Uzavřu s vámi smlouvu a již nikdy nebude vymýceno všechno tělo vodami potopy, již nikdy nebude potopy, aby zničila zemi!" A Bůh řekl: "Toto je na věčná pokolení znamení smlouvy mezi mnou a mezi vámi a mezi věškerou živou duší, která s vámi je. Za znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí jsem dal do mraku svůj luk. Kdykoliv budu stahovat mračno nad zemí, ukáže se v mračnu duha. A já si připomenu svou smlouvu, jež je mezi mnou a vámi a mezi věškerou živou duší v každém těle, a pro potopu, jež by zničila všechno tělesné, už nebude vody. V mračnu bude duha, a já ji uvidím, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a mezi veškerou živou duší v každém těle, které je na zemi!" A Bůh řekl Noachovi: "To je znamení smlouvy, již jsem uzavřel mezi mnou a mezi každým tělem, které je na zemi!" Z toho plyne, že Bůh nám dal slib, že už nikdy neudělá takovou potopu, která by zničila celý svět a pokaždé, když uvidí, že lidé hřeší a že by si potopu opět zasloužili, tak nám ukáže duhu v mracích jako upomínku na slib, který světu slíbil. 
Když se objeví duha, musíme především děkovat Bohu za to, že nám neuloží trest potopy i přesto, že tolik hřešíme. Požehnání, které musíme říci je: "Pochválen budiž Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž pamětiv jest smlouvy, věrným jest Své smlouvě a splní slovo Své!" ("Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, zocher hab’rit v’neeman biv’rito v’kayam ma-amaro.")

Duha symbolizuje hříchy lidí a generace, ve které se duha vůbec neobjeví znamená, že se jedná o generaci, která je duchovně a morálně obzvlášť vysoká. Víme o několika generacích, ve kterých žili natolik spraveliví, vyjímeční a morální lidé, že se duha vůbec neukázala. Je to například generace krále Ezechiáše-  krále judského, pak také v generaci Anšej Kneset Ha-Gdola, v generaci Rabi Šimon bar Jochaj (proto je také na jeho výročí Lag Ba-Omer zvykem střílet z luku, který tvarem připomíná duhu) a i v generaci Rabi Jehošua ben Levi. 

Víme, že duha je vědecky vysvětlený jev a k tomu také víme, že duhu Bůh tvořil spolu s tvořením světa a tím pádem se ptáme, co se změnilo po potopě, když Bůh rozhodl, že duha bude výstraha a slib, který se týká hříchu. Během několika generací jsme dostali i několiv vysvětlení. Ramban (Rabi Moše ben Nachman) říká, že duha byla už před potopou, ale až po potopě Bůh rozhodl, co bude symbolizovat. Rabi Avraham ben Meir ibn Ezra a také Abrabanel přidali k tomuto tvrzení, že po potopě se staly na světě fyzické změny, které umožnily, aby duha vůbec mohla existovat. Podle Rabi Avraham ben Meir ibn Ezra zesílilo světlo Slunce a Abarbanel říká, že po potopě se mraky staly mnohem řidší. Rebe Lubavitch to vysvětluje podle světla Chasidutu, že i když potopa přinesla destrukci světa, bylo v tom ale i požehnání. Bůh přečistil svět tak, že nyní i sami lidé mohou přinést duchovnost do světa a jsou schopni zjemnit materiálno. Mraky se tvoří z páry, která jde ze země a proto se po potopě staly mraky řidší a symbolizují práci člověka, která přečistí a zjemní svět.

Máme se tedy na duhu dívat nebo ne?  Talmud i Kabala praví, že na duhu by se člověk neměl dívat, ale když už se na ni dívá, měl by požehnat. Duha nám nepřipomíná jen hřích, ale je v ní i něco pozitivního, protože je to svatý jev, ke kterému bychom měli chovat úctu. Prorok Ezechiel popisuje své vidění, ve kterém viděl vysokou Šchinu: (=„Přítomnost“, přebývání. Šchina představuje Boha sestupujícího, přítomného mezi lidmi. Boží přítomnost je jedinou skutečnou „přítomností“, která je právě „tady“ a „teď“ - zažívat stav blízkosti šchiny znamená zažít absolutní vyrovnanost a harmonii. Říká se, že Šchina, která přebývala v Chrámu až do jeho zničení, nikdy neopustila západní zeď Chrámu, která díky tomu zůstala stát."Vypadalo to jako duha, která bývá v mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy."

Protože duha reprezentuje krásu Šchiny, je psáno v Talmudu (Traktát Megila), že není vhodné se dívat na duhu, která odhalí úctu Boha na světě, ale jak už jsem psala, smí se na ni požehnat.
V Zoharu je psáno, že něž přijde Mašiach, objeví se duha, která bude svítit obzvlášť silně a jasně (podobnou jsme na pražském nebi viděli i dnes 16.6.2016). Kéž bychom si tuto duhu zasloužili vidět už v těchto dnech! 

Symbol duhy je, asi né jen tak náhodou, v dnešní době symbolem pro homosexuály, kteří činí nejhorší hřích v očích Hospodina kvůli kterému taky potopa světa nastala. Všechno na světě je propojeno a nic není jen tak náhodou. Všechno je řízeno Bohema všechno je jím navigováno a spojeno 24/7. I pokud čtete tento článek, není to jen tak náhodou, o čemž už jsem psala zde.

Článek byl vypracován ve spolupráci s Rabi Jair Jirmijahu Jerochim









Sukně: Clockhouse/ Body: Pingping and Rabbit/ Bunda: Mango/ Šátek, pásek, náramky: Ali/ Hodinky: Charles Delon/ Kabelka: Prada/ Brýle: ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)