10.6.16

Desatero


Já Hospodin, jsem tvůj Bůh, jenž tě vyvedl ze země Micrajim z domova otroků, 

neměj jiná božstva před mou tváří!

Nedělej si sochy, obrazy čehokoliv, co je na nebesích shora a co je na zemi dole a ve vodě pod zemí!

Neklaň se jim a nesluž jim, protože já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, vyhledávající provinění otců u jejich synů do třetího, čtvrtého pokolení svých soků,

a čině milosrdenství tisíci pokolení těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy!

Jméno Svého Boha Hospodina nezneužívej, jelikož toho, kdo zneužije jeho jméno, Hospodin nezprostí viny!

Pamatuj dne odpočinku, abys jej posvěcoval!

Šest dní pracuj a konej všechnu svou práci.

Sedmý je však dnem odpočinku Hospodina, tvého Boha, a tak nekonej žádnou práci ty, tvůj syn, tvá dcera ani tvá služka, tvůj dobytek a přistěhovalec ve tvých branách.

Protože šest dní dělal Hospodin nebesa, zemi, moře a všechno v nich, a sedmého dne odpočinul, požehnal Hospodin dni odpočinku a posvětil ho.

Cti svého otce a svou matku, aby se na té půdě, kterou ti dává tvůj Bůh Hospodin, prodloužily tvé dny!

Nevraždi! Nesmilni! Nekraď! Nevypovídej na svého druha jako křivý svěděk!


A neprahni po domu svého druha, po ženě svého druha, jeho služce, jeho otroku, volu, oslu a čemkoli, co je tvého druha!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)