10.5.16

Mincha - Odpolední Modlitba


Jedná se o nejdůležitější modlitbu v průběhu dne, protože se musíme zastavit uprostřed dne, přerušit naše konání a udělat si čas pro HaShem a právě proto je Mincha nejlépe vyslyšena. Je psáno: „Člověk by se měl svědomitě modlit Minchu, protože Elijahova prosba byla vyslyšena až při odpolední oběti, jak je psáno „nastal čas, kdy se přináší obětní dar (Mincha), prorok Elijahu přistoupil“.
Přeloženo a napsáno v češtině pro zásluhy Rabbi Jisrael Baal Šem Tov a Rabbi Nachum Sofer

MINCHA

Blaze těm, kteří přebývají v domě Tvém, jenž ustavičně velebí Tebe! Séla. Blaze lidu, jemuž tak se děje; blaze lidu, jemuž Hospodin jest Bohem!

Chvalozpěv Davidův.
Vyvyšovat budu Tebe, Bože můj, ó králi! A chváliti jméno Tvé na věky věků. Každý den budu Tě chváliti, a velebiti jméno Tvé na věky věků. Veliký jest Hospodin a veleben velmi, a velikost Jeho nelze vystihnouti. Od pokolení do pokolení vychvalují díla Tvá, a mocné skutky Tvé zvěstují. O lesku slavné velebnosti Tvé i o věcech Tvých předivných přemýšleti budu. O moci hrozných skutků Tvých ať promlouvají, Tvou velikost já budu vypravovati. Památku hojné dobrotivosti Tvé ať hlásají, a nad spravedlností Tvou plesají. Milostivý a milosrdný jest Hospodin, shovívavý a veliké laskavosti. Dobrotivý jest Hospodin ke všem, a litování Jeho nade všechna díla Jeho. Oslavují tebe, Hospodine, všechna díla Tvá, a zbožní Tvoji chválí Tebe. Slávu království Tvého pronášejí, a o síle Tvé rozmlouvají, aby oznámili synům lidským mocné skutky Jeho a slavnou velebnost království Jeho. Království Tvé jest království všech věků, a panování Tvé po všechna pokolení. Podporuje Hospodin všechny klesající, a pozdvihuje všech snížených. Oči všech k Tobě vzhlížejí, a Ty dáváš jim pokrm jejich časem svým. Otvíráš ruku Svou a nasycuješ vše, co žije milostí. Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách Svých. A laskavý ve všech činech Svých. Blízký jest Hospodin všem, kteří Ho vzývají v pravdě. Vůli bojících se Jeho činí, a modlitbu jejich slyší a pomáhá jim. Opatruje Hospodin všech, kteří Ho milují, a všechny bezbožné zahubí. Chválu Hospodinovu ať mluví ústa má, a chval všeliké tělo jméno Jeho svaté na věky věků! My pak chváliti budeme Boha od nynějška až na věky. Halelujah!


AMIDA

/Modlíme se ji ve stoje, v naprostém tichu, bez přerušování, s koleny a kotníky u sebe, tváří k Jeruzalému./
/Uděláme 3 kroky dozadu a 3 kroky dopředu/

Pane, rety mé otevři, by ústa má hlásala slávu Tvou.

Pochválen
 /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, Bože náš a Bože našich otců, Bože Avrahamův, Bože Jicchakův a Bože Jakobův, Bože veliký, mocný a hrozný! Bože Nejvyšší! Jenž prokazuje milosrdenství dobrotivá a jest Pánem všeho; Jenž pamětliv jest pobožnosti otcův a přivede vykupitele potomkům jejich pro jméno Své v lásce.

(
V deset dní pokání: Pomni nás životem, ó králi! Jenž zalíbení máš v životě; zapiš nás do knihy života pro Sebe samého, Bože života!)

Králi, pomocníku, ochránce a štíte! Pochválen
 /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, štíte Avrahamův!

Ty jsi mocný na věky, ó Pane! Oživuješ mrtvé, Tys nesmírný v pomoci.

(
V zimě, od Šmini Aceret do první dne Pesach, se doloží: Jenž dává větru váti a přivádí déšť.)

Jenž zachovává živé v milosti, oživuje mrtvé v milosrdenství hojném, podpírá klesající a uzdravuje nemocné, uvolňuje spoutané a splní předpověď Svou dřímajícím v prachu. Kdo jest jako Ty, pane mocných činů? A kdo rovná se Tobě, ó králi, Jenž usmrcuje a oživuje a vzejíti dává spasení?

(
V deset dní pokání: Kdo jest jako Ty, Otče milosrdenství, jenž pamatuje na tvory Své životem v milosrdenství?)

A věrohodný Jsi, že oživíš mrtvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oživuje mrtvé!

Ty jsi svatý a jméno Tvé jest svaté a svatí každého dne velebí Tebe, Séla. Pochválen budiž, Hospodine, Bože svatý!

(
V deset dní pokání: Králi svatý!)

Ty oblažuješ země syna poznáním a učíš člověka důmyslu. Oblaž nás z milosti Své poznáním, důmyslem a rozumem! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oblažuje poznáním!

Navrať nás, Otče náš, k učení Svému, a přibliž nás, králi náš, ke službě Své a uveď nás opět v pokání úplném k Sobě. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž má zalíbení v pokání!

Odpusť nám, Otče náš, neb hřešili jsme; promiň nám, králi náš, neb jsme se provinili; neboť Ty promíjíš a odpouštíš. Pochválen budiž, Hospodine, Milostivý, jenž častokrát odpouštíš!

On shlédni na bídu naši a veď náš spor, a vykup nás brzy pro jméno Své; neboť vykupitel mocný Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, vykupiteli Izraele!

Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni; pomoz nám, a bude nám spomoženo; nebo chlouba naše Jsi! A přivoď uzdravení úplné na všechny rány naše; neboť, všemohoucí králi, lékařem věrným a milosrdným Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž uzdravuje nemocné lidu Svého Izraelského!

Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, rok tento, a všeliké druhy plodu jeho ku blahu a dej požehnání (
od 3. nebo 4. prosince až do Pesach: a dej rosy a deště u požehnání) na povrch země a nasyť nás z dobroty Své, a žehnej roku našemu, jako rokům nejlepším! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná rokům!

Dej zazněti šofaru velikému k osvobození našemu, a pozdvihni prapor ku shromáždění vyhnanců našich, a shromáždi nás vespolek ode čtyř končin země. Pochválen budiž, Hospodine, jenž shromažďuje rozptýlené lidu Svého Izraelského!

Dosaď nám soudce naše jako dříve a rádce naše jako z počátku, a odvrať od nás zármutek a vzdychání, a panuj nad námi Ty, Hospodine, sám jediný v milosti a milosrdenství a ospravedlni nás při soudu. Pochválen budiž, Hospodine, králi, Jenž miluje spravedlnost a soud! (V deset dní pokání: „Králi soudu!")

A pomlouvačům ať nekyne naděje a všichni pachatelé bezpráví jak okamžik ať pominou, a všichni ať brzy jsou vyhubeni. A svévolné brzy podvrať a znič a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž ničí nepřátele a pokořuje svévolné!

Nad spravedlivými a pobožnými a nad staršími lidu Svého, domu Izraele, a nade zbytkem učenců jejich a nad cizinci zbožnými a nad námi kéž pohne se milosrdenství Tvé, Hospodine, Bože náš! Dejž odměnu dobrou všem, kteří důvěřují ve jméno Tvé v pravdě, a uděl účast nám s nimi na věky, abychom zahanbeni nebyli, neboť v Tebe důvěřujeme. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž jsi podporou a důvěrou spravedlivým. 

A do Jeruzaléma, města Svého, v milosrdenství se navrať a přebývej v něm, jak Jsi připověděl; a zbuduj je co nejdříve za našich dnů jako stavbu věčnou, a trůn Davidův brzy v něm upevni! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž zbuduješ Jeruzalém!

Potomku Davida, služebníka Svého, brzy popřej vzrůstu a roh (síly) jeho pozdvihni pomocí Svou; neboť pomoci Tvé očekáváme každého dne. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž dává vyrůsti rohu spásy!

Slyš hlas náš, Hospodine, Bože náš, ustrni se a smiluj se nad námi, a přijmi v milosrdenství a zalíbení modlitbu naši, neboť Ty, Všemohoucí! Slyšíš modlitby a prosby. Od obličeje Svého, králi náš, na prázdno nenech nás odejíti, neboť Ty, slyšíš modlitbu lidu Svého Izraelského v milosrdenství. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž slyší modlitbu!

Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, v lidu Svém Izraelském a v modlitbě jeho, a uveď zase bohoslužbu do síně do domu Svého, a zápalné oběti Izraele a modlitbu jeho v lásce přijmi v zalíbení, a budiž Tobě zalíbením stále bohoslužba Izraele, lidu Tvého.

O Roš Chodeš, Pesach a SukkotBože náš a Bože otců našich! Nechať vystoupí a přijde a dospěje k Tobě, a budiž povšimnuta, se zálibou slyšena, připomenuta a v paměti uchována památka naše a vzpomínka naše, a památka Pomazaného, syna Davida, služebníka Tvého, a památka Jeruzaléma, města Tvého svatého, a památka veškerého lidu Tvého, domu Izraelského, před Tebou k ochraně, ku blahu, přízni, milosti a milosrdenství, k životu a míru v tento den (O Roš Chodeš:) novolunní! (O Pesach:) svátku nekvašených chlebů! (O Sukkot:) svátku podzelené!

Buď pamětiv nás, Hospodine, Bože náš, o něm ku blahu, a vzpomeň si na nás o něm ku požehnání a pomoz nám o něm k životu! A pro slovo spásy a milosrdenství ustrni se a buď nám milostiv, a smiluj se nad námi a pomoz nám; nebo k Tobě oči naše pohlížejí ježto, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.

Kéž spatří oči naše, jak vrátíš se na Sion v milosrdenství. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž se vrátí sídlem Svým na Sion!

Děkujeme Tobě /pokrčíme kolena, pokloníme se, narovnáme se/Jenž jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh otců našich na věky věků. Skála života našeho, štít spasení našeho, Tys od pokolení do pokolení; děkujeme Tobě a hlásáme chválu Tvou za život svůj, jenž spočívá v ruce Tvé, a za duše své, jež poručeny jsou Tobě, a za divy Tvé, jež každým dnem pro nás konáš, a za Tvé zázraky a dobrodiní Tvá, jež prokazuješ nám v každé době, večer a ráno a v poledne, Všedobrotivý! Neboť neskonalé jest milosrdenství Tvé; Všeslitovníku! Neboť bez mezí jsou milosti Tvé, odjakživa doufáme v Tebe.

O Chanuka se vkládá: Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Matitjahu, ben Jochanan Kohen Gadol, Hasmoneje a synů jeho, když povstala říše řecká bezbožná proti lidu Tvému Izraelskému, nutíc je, aby zapomněli učení Tvého a odstoupili od zákonů vůle Tvé. Ty však v milosrdenství Svém hojném přispěl jsi jim v době soužení jejich, vedl Jsi spor jejich, hájil Jsi právo jejich, vykonal Jsi pomstu jejich: dal Jsi silné v moc slabých, četné v moc malého hloučku, nečisté v moc čistých, bezbožné v moc spravedlivých a svévolné v moc těch, jenž zabývali se učením Tvým. Sobě však způsobil Jsi jméno veliké a svaté po světě Svém, a lidu Svému Izraelskému způsobil Jsi pomoc velikou a vysvobození až po tento den. Potom vešli synové Tvoji do síně domu Tvého, vyklidili chrám Tvůj, očistili svatyni Tvou a rozžhni světla v nádvořích Tvých posvátných a ustanovili těch osm dní Chanuka, aby děkovali a chválu pěli jménu Tvému velikému.

O Purim se vkládá:  Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Mordechaje a Ester v Šušan, hradu královském, když povstal proti nim Hamán bezbožný, smýšleje zahubiti, zavražditi a vyhladiti všechny Židy od mladého až do starce, děti i ženy, jednoho dne, třináctého, měsíce dvanáctého, to jest měsíc Adar, a jmění jejich uloupiti. Ty však v milosrdenství Svém hojném zrušil Jsi záměr jeho a zmařil Jsi úklady jeho a dal Jsi mu jeho odplatu na hlavu jeho, i oběsili jeho i syny jeho na šibenici.

(V deset dní pokání: Zapiš k životu blaženému všechny děti smlouvy Své!) 

A všichni živí budou děkovati Tobě, Séla! A velebiti jméno Tvé v pravdě, ó Bože spasení našeho a pomoci naší! Séla.- Pochválen /pokrčíme kolena/ budiž /pokloníme se/, Hospodine /narovnáme se/, Všedobrotivý jest jméno Tvé a Tobě sluší děkovati!

Uděl mír, blaho a požehnání, přízeň a milost a milosrdenství nám a veškerému Izraeli, lidu Svému! Žehnej nám, Otče náš, všem vesměs světlem tváři Své; nebo ve světle tváři Své dal Jsi nám, Hospodine, Bože náš, zákon života a lásku ke ctnosti, jakož i spravedlnost a požehnání a milosrdenství a život a mír. Kéž zalíbí se Tobě, žehnati lidu Svému Izraelskému v každý čas a v každou hodinu mírem Svým!

(V deset dní pokání: V knize života, požehnání a míru a výživy dobré nechať jsme zaznamenáni a zapsáni před Tebou, my i všechen lid Tvůj, dům Izraele k životu blaženému a k míru! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž způsobuje mír!)

Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná lidu Svému Izraelskému mírem!

Bože můj! Zdržuj jazyk můj od zlého, a rety mé od mluvení lstivého. Vůči těm, kteří mně zlořečí, nechť duše má jest klidnou, a duše má jako prach pokorná ke všem buď. Otevři srdce mé zákonu Svému, a po příkazech Tvých ať snaží se duše má. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš záměr jejich a zmař úklady jejich! Učiň to pro jméno Své, učiň to pro svatost Svou, učiň to pro učení Své, aby zachráněni byli miláčkové Tvoji; pomoz pravicí Svou a vyslyš mne! Kéž jsou k libosti slova mých úst a myšlení srdce mého Tobě, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj! /Uděláme 3 kroky dozadu/ Jenž činí mír na výsostech Svých, On uděl mír nám a všemu Izraeli. Na to pravte: Amen! /Uděláme 3 kroky dopředu/

Budiž vůle Tvá, Hospodine, Bože náš a Bože otců našich, aby zbudován byl chrám svatý brzy na našich dnů, a uděl účast nám v učení Svém! Tam pak sloužiti budeme Tobě v uctivosti jako za dnů dávných a za let dřívějších. A příjemnou budu Hospodinu oběť Judy a Jeruzaléma jako za dnů dávných a za let dřívějších. 


TACHANUN
Tachanun je naše omluva za hříchy a prosba, aby se HaShem i přes naše hříchy, nad námi slitoval a pamatoval si naše zásluhy a zásluhy našich otců.
Tachanun se neříká na Roš Chodeš, dne 15. avu, 15. švatu, po celou Chanuku, po oba dni Purim (tj. i Šušan Purim), po oba dni Purim katan, o Lag ba omer, po celý měsíc nisan, o Tiša be av, ve dnech mezi Jom Kipur a Sukkot, od Roš chodeš sivan až do dne následujícího po Šavuot a v den následující po Sukkot. Vynecháme ho při Mincha před některým z uvedených dní. Při Mincha ho vždy říkáme v den před Roš Chodeš a před Jom Kipur. V den před Roš Hašana se před ranní modlitbou říkají selichot a potom už se neříká Tachanun, a to ani při Mincha.  Neříkáme ho také, je-li v synagoze obřízka a také pokud je přítomen otec obřezávaného, sandak či mohel. Přijde-li ženich do synagogy některý z prvních sedmi dní po svatbě, nezazní Tachanun./Modlíme se vestoje/

pondělí a ve čtvrtek se v synagoze čte z Tóry a i přesto, že nejsme přímo v synagoze, modlíme se tyto dny „Dlouhý Tachanun“.

Neděliúterýstředu a v pátek se modlíme pouze „Krátký Tachanun“ (začíná na straně 6).

ZDE se začínáme modlit v pondělí a ve čtvrtek!

Onť jest milosrdný, odpouští provinění a nezahubí, častokrát odvrací hněv Svůj a nevzbuzuje vší prchlivosti Své. Ty pak Hospodine, nevzdaluj slitování Svého od nás, Tvá milost a věrnost stále ať nás chrání! Pomoz nás, Hospodine, Bože náš, a shromáždi nás z národů, abychom děkovali jménu Tvému svatému a chlubili se chválou Tvou! Budeš-li ku provinění přihlížeti, ó Bože, Pane, kdož by obstál? – Ale u Tebe jest odpuštění, aby se báli Tebe. Ne podle hříchů našich nakládej s námi, ani podle provinění našich odplácej nám – ó Hospodine, učiň to pro jméno Své! Rozpomeň se na slitování Svá, Hospodine, a na milosrdenství Svá, neboť od věků jsou! Vyslyš nás Hospodin v den soužení, posilniž nás jméno Boha Jákobova! Hospodine, pomoz! Král ať vyslyší nás v den, když voláme. Otče náš, králi náš! Buď nám milostiv a vyslyš nás; byť nebylo u nás skutků zbožných – laskavost projev nám pro jméno Své! Pane náš, Bože náš, slyš hlas prosby naší a vzpomeň nám prosby otců našich a pomoz nám pro jméno Své! Nyní však, Pane Bože náš, kterýž jsi vyvedl lid Svůj ze země Egyptské a učinil Sobě jméno, jakéž tento den jest – zhřešili jsme, bezbožně jsme činili. Pane, podle veškeré laskavosti Tvé, nechť se odvrátí hněv Tvůj a prchlivost Tvá od města Jeruzaléma, hory Tvé svaté! Neboť pro hříchy naše a provinění otců našich jest Jeruzalém a lid Tvůj v pohanění u všech, kteří jsou vůkol nás. Nyní tedy slyš. Bože náš, modlitbu služebníka Svého a prosbu jeho, a nech zářiti tvář Svou nad svatyní, jež zpustošena jest, - pro Sebe samého (učiň to), Pane!
Nakloň, Bože můj, ucha Svého a slyš! Otevři oči Své a pohlédni na zpustošení naše a na město, nad nímž vysloveno jméno Tvé! Neboť ne pro zásluhy vlastní pronášíme své modlitby před Tebou, ale pro milosrdenství Tvé hojné. Ó Pane, slyš! Ó Pane odpusť! Ó Pane, pozoruj a učiň to, neprodlévej, pro Sebe samého, Bože můj, neboť jméno Tvé vysloveno nad městem Tvým a nad lidem Tvým. Otče náš, Otče všeslitovný! Ukaž nám znamení k dobrému a shromáždi rozptýlené naše ode čtyř končin země; nechť poznají a zvědí všichni národové, že Ty jsi Hospodin, Bůh náš. Nyní pak, Hospodine, Otec náš jsi Ty; my jsme hlína, Ty pak Tvůrce náš, a dílo ruky Tvé jsme všichni. Pomoz nám pro jméno Své, skálo Naše, králi náš a vykupiteli náš! Ustrni se, Hospodine, nad lidem Svým a nevydávej dědictví Svého v pohanění, aby panovali nad nim pohané! Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich? Víme, že jsme zhřešili a nemáme nikoho, kdo by se náš zastával – jméno Tvé veliké zastaniž se nás v době soužení! Víme, že není u nás skutků zbožných – laskavost projev nám pro jméno Své! Jako smiluje se otec nad dětmi, tak smiluj se Hospodine, nad námi a pomoz nám pro jméno Své! Slituj se nad lidem Svým, smiluj se nad dědictvím Svým, ustrni se podle hojného milosrdenství Svého, buď nám milostiv a vyslyš nás; neboť u Tebe jest laskavost, Ty činíš divy v každý čas.
Ó pohleď a smiluj se nad lidem Svým brzy, pro jméno Své v milosrdenství Svém hojném; Hospodine Bože náš, ustrni se a smiluj se a pomoz stádu pastvy Své, nechť nepanuje nad námi hněv, neboť k Tobě oči naše jsou upřeny, - pomoz nám pro jméno Své! Smiluj se nad námi pro smlouvu Svou, pohleď a vyslyš nás v době soužení, neboť u Tebe, Hospodine, jest pomoc; v tebe jest důvěra naše, Bože odpuštění! Ach, odpusť, Bože dobrotivý a odpouštějící; neboť, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.
Ó králi milostivý a milosrdný, rozpomeň se a pohlédni na smlouvu mezi kusy! A budiž zjevno Tobě svázání jediného pro Izrael! Otče náš, králi náš, buď nám milostiv a vyslyš nás, neboť jméno Tvé veliké vysloveno nad námi, Ty činíš divy v každý čas! Učiň s námi podle milosti Své, Milostivý a Milosrdný! Pohlédni a vyslyš nás v době soužení, neboť u tebe, Hospodine, jest pomoc. Otče náš, králi náš, útočiště naše, nenalož s námi podle zlých skutků našich; rozpomeň se na slitování Svá, Hospodine, a na milosrdenství Svá, a podle hojné dobrotivosti Své pomoz nám, a slituj se nad námi, neboť duše naše jest stísněna mečem a zajetím a morem a chorobou.
A každého soužení a zármutku vysvoboď nás, neboť v Tebe doufáme. Nezahanbi nás, Hospodine, Bože náš, a nech zářiti tvář Svou nad námi! Vzpomeň nám smlouvy otců našich a pomoz nám pro jméno Své! Pohlédni na soužení naše a slyš hlas modlitby naší, neboť Ty vyslýcháš modlitbu každých úst.
Bože milosrdný a milostivý, smiluj se nad námi a nade všemi tvory Svými; neboť nikdo není jako Ty, Hospodine, Bože náš, Ó promiň  poklesky naše, Otče náš, králi náš, skálo naše a vykupiteli náš, Bože živý a trvající, mocný v síle, laskavý a dobrotivý ke všem tvorům Svým! Neboť Ty jsi Hospodin, Bůh náš, Bůh shovívavý a plný milosrdenství. Učiň s námi podle hojného milosrdenství Svého a pomoz nám pro jméno Své! Slyš králi náš, modlitbu naši a z ruky nepřátel našich vysvoboď nás; slyš králi náš, modlitbu naši a z každého soužení a zármutku vysvoboď nás! Náš Otec, náš král jsi Ty, a jméno Tvé nad námi vysloveno: nezpusť se nás! Neopouštěj nás, Otče náš! A nezapuzuj nás, Stvořiteli náš! a nezapomínej na nás, Tvůrce náš! neboť, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.
Není nikdo jako Ty, milostivý a milosrdný, Hospodine, Bože náš; není nikdo, jako Ty, Bože, shovívavý, plný milosti a věrnosti. Pomoz nám v milosrdenství Svém hojném, z bouře a hněvu vysvoboď nás! Rozpomeň se na služebníky Své, Avrahama, Jiccháka a Jákova! Nepřihlížej k naší bezbožnosti a ku hříchům naším! Odvrať se od rozníceného hněvu Svého a polituj neštěstí lidu Svého! Odstraň od nás ránu smrti, neboť milosrdný Jsi; vždyť tak jest způsob Tvůj, že prokazuješ milost zdarma v každém pokolení. Ustrni se, Hospodine, nad lidem Svým a vysvoboď nás z hněvu Svého, a odstraň  od nás ránu morovou a usouzení přísné, neboť Ty jsi Strážce Izraele! U Tebe, Hospodine, jest laskavost, ale u nás zahanbení tváři. Nač smíme si stěžovati? Co máme říci, co mluviti a čím se ospravedlniti? Zpytovati budeme cesty své a zkoumati a navrátíme se k Tobě, neboť pravice Tvá jest vztažena, by přijala kajícné. Ó Hospodine, uděl štěstí! Ó Hospodine, vyslyš nás v den, když voláme! V Tebe, Hospodine, spoléháme! Nechtěj mlčeti, ale vyslyš nás! Neboť praví národové: „Zmizela naděje jejich.“ Každé koleno a každá postava jen Tobě ať se klaní!
Jenž otvíráš ruku při kajícnosti, abys přijal viníky a hříšníky – ustrašena jest duše naše množstvím bolestí našich; nezapomínej na nás navždy, povstaň a pomoz nám; neboť důvěřujeme v Tebe. Otče náš, králi náš, byť nebylo u nás ctnosti a skutků dobrých, vzpomeň nám smlouvy otců našich a našeho vyznání každodenního: „Hospodin jest jediný!“ Pohlédni na bídu naši, neboť četná jsou utrpení naše a soužení srdcí našich! Ustrni se, Hospodine, nad námi v zemi našeho zajetí, a nevylévej prchlivosti Své nad námi, neb jsme lid Tvůj, děti smlouvy Tvé. [Bože, pohlédni, jak poklesla čest naše mezi národy a jak opovrhují námi! Jak dlouho má zůstati sláva Tvá v zajetí a nádhera Tvá v ruce nepřítele? Vzbudiž sílu Svou a horlivost Svou proti nepřátelům Svým, aby zahanbeni a svrženi s moci své a neměj za nepatrné nesnáze naše.] Rychle nechť nám přijde vstříc milosrdenství Tvé v den soužení našeho; a když ne pro nás – pro Sebe samého to učiň a nevyhlaď památky zbytku našeho! Buď milostiv lidu, jenž vyznává jedinost jména Tvého dvakrát každého dne stále v lásce, a praví: /Zakryjeme si oči pravou rukou a říkáme:/  Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad! (Slyš, Israeli, Hospodin jest Bůh náš. Hospodin jest jediný!) 

ZDE se začínáme modlit v neděliúterýstředu a v pátek!

I řekl David Gadovi: Teskno jest mi velmi; nechať upadneme v ruku Hospodinovu, neboť hojné jest milosrdenství jeho, ale v ruku lidskou ať neupadnu!

Milosrdný a Milostivý! zhřešil jsem před Tebou; Hospodine, plný milosrdenství, smiluj se nade mnou a přijmi prosbu mou!

Žalm Davidův pro předního zpěváka za doprovodu na negilot, pro hluboký hlas. Bože, netrestej mě ve svém hněvu a nekárej mě v rozhořčení svém. Smiluj se, Bože, nade mnou, neboť ubohý jsem. Uzdrav mě, Bože, neboť strach zmrazil kosti mé. I duše má je velmi vystrašená. Ty však, Bože: Jak dlouho ještě budeš váhat? Vrať se, Bože, vysvoboď duši mou, spas mne pro své milosrdenství. Neboť ve smrti Tě nikdo nevzpomene, a kdo by ze záhrobí ti ještě díky vzdával? Už samým nářkem vysílen jsem a svoje lože potem zvrhlé noc co noc slzami smáčím. Mé oči slábnou, žalem hynou, úzkostmi zamlžené stárnou. Vzdalte se ode mne všichni, kdo pácháte nepravosti, neboť slyšel Bůh mé hlasité naříkání. Vyslyšel Bůh mou úpěnlivou prosbu. Bůh modlitbu mou přijme. Nechť stud se zmocní všech mých protivníků, nechť hrůzou naplní je strach. Nechť zahanbeni v okamžení k útěku se obrátí.

(Kantor:) Hospodine, Bože Izraelský, odvrať se od rozníceného hněvu Svého a polituj neštěstí lidu Svého!
(Obec:) Pohlédni s nebes a viz, jak se nám rouhají a posmívají mezi národy; pohlížejí na nás jako na ovce, jež na porážku jsou vedeny, k usmrcení a vyhlazení, nebo k výprasku a pohanění.
(Obec a kantor:) A při tom všem jména Tvého jsme nezapomněli. – Ó, nezapomenut také na nás!
(Obec:) Cizinci praví: „Není pro ně očekávání ani naděje,“ – buď milostiv lidu, jenž ve jméno Tvé doufá! Nejjasnější, spásu naši přivoď brzy! Jsme unaveni, a není popřáno odpočinku nám; milosrdenství Tvé nechať zadrží hněv Tvůj od nás!
(Obec a kantor:) Ó, odvrať se od prchlivosti Své a smiluj se nad vlastnictvím, jež Jsi vyvolil!
(Obec:) Ustrni se, Hospodine, nad námi v milosrdenství Svém a nevydej nám v ruce ukrutníků! Proč mají říkati národové: „Kde pak jest Bůh jejich?“ Pro Sebe samého projev nám milost a neprodlévej!
(Obec a kantor:) Ó, odvrať se od prchlivosti Své a smiluj se nad vlastnictvím, jež Jsi vyvolil!
(Obec:) Hlas nás vyslyš a buď milostiv, a neuvrhni nás v ruku nepřátel našich, aby zahladili jméno naše! Pomni, co Jsi s přísahou zaslíbil otcům našim: „Jako hvězdy nebeské rozmnožím potomstvo vaše!“ a nyní zůstalo nás málo ze mnohých.
(Obec a kantor:) A při tom všem jména Tvého jsme nezapomněli. – Ó nezapomenut také nás!
(Obec:) Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro čest jméno Svého, a vysvoboď nás a odpusť hříchy naše pro jméno Své!
(Obec a kantor:) Hospodine, Bože, Izraelský, odvrať se od rozníceného hněvu Svého a polituj neštěstí lidu Svého!

Strážce Izraele, opatruj zbytek Izraele, a nedej zahynouti Izraeli, jenž praví: „Slyš Izraeli!“

Strážce národa jediného, a nedej zahynouti národu jedinému, jenž vyznává jedinost jména Tvého, řka: „Hospodin jest Bůh náš, Hospodin jest jediný!“

Strážce národa svatého, opatruj zbytek národa svatého, a nedej zahynouti národu svatému, jenž třikrát pronáší trojnásobné „ Svatý!“ Největšímu.

Jenž necháš se uprositi vroucí modlitbou a usmířiti prosbami – nech se uprositi a usmířiti od pokolení ubohého, jež nemá spomocníka jediného!

Otče náš, králi náš! buď nám milostiv a vyslyš nás; byť nebylo u nás skutků zbožných, projev nám laskavost a milost a pomoz nám!

My nevíme, co bychom činit měli, toliko na Tebe hledí oči naše. Rozpomeň se na slitování Svá, Hospodine, a na milosrdenství Svá, neboť od věků jsou! Budiž milost Tvá, Hospodine, nad námi, jakož doufáme v Tebe! Nevzpomínejž nám provinění dřívějších, rychle nechť nám přijde vstříc milosrdenství Tvé, neboť jsme zuboženi velmi. Buď nám milostiv, Hospodine, buď nám milostiv, neboť už dosti jsme nasyceni potupou! Ve hněvu na milosrdenství se rozpomeň! – Onť zná utvoření naše, v paměti má, že prach jsme. – Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro čest jména Svého, a vysvoboď nás, a odpusť hříchy naše pro jméno Své!


ALEJNU
/Modlíme se vestoje/

Nám přísluší vychvalovati Pána veškerenstva, vzdáti úctu Stvořiteli počátku, že neučinil nás jako pohany zemí a nepostavil nás na roveň s kastovními kmeny země, že neurčil nám podíl jako jim a osud náš jako všemu množství jejich. My pak se koříme a klaníme /pokloníme se/ a s díky vyznáváme před králem všech králů. Nejsvětější, pochválen budiž, že On rozestřel nebesa, a trůn Jeho velebnosti jest v nebesích nahoře a sídlo všemocnosti Jeho na výsostech nejvyšších. Onť jest Bůh náš, žádný jiný; opravdu jest král náš, nikdo mimo Něho, jakož psáno v učení Jeho: Tedy poznej dnes a uveď si to k srdci, že Hospodin sám jest Bůh v nebi nahoře i na zemi dole, žádný jiný!

Proto doufáme v Tebe, Hospodine, Bože náš, že spatříme brzy nádheru všemocnosti Tvé, že sprovodíš ohavnosti se země a všechny modly úplně vyhubíš; že upevněn bude svět panováním Všemohoucího. A všichni zeměsynové budou vzývati jméno Tvé; obrátíš k Sobě všechny bezbožníky země, aby poznali a zvěděli všichni obyvatelé světa, že Tobě má se kořiti každé koleno, přísahati každý jazyk. Před Tebou, Hospodine, Bože náš, budou se kořiti  a v prach klesati, a velebnosti jména Tvého úctu vzdávají a vezmou ochotně na sebe všichni jho panování Tvého, a kralovati budeš nad nimi brzy na věky věků. Neboť království jest Tvé a na věky kralovati budeš ve slávě, jakož psáno v učení Tvém: Hospodin kralovati bude na věky věků! A praveno: I bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný a jméno Jeho jediné!2 komentáře:

Těším se na vaše komentáře k článku! :)