22.5.15

Birkat Hamazon - Modlitba po JídlePožehnání před každým jídlem podle jeho druhu už znáte z článku o Kašrutu, ale nyní jsem pro vás připravila i Modlitbu po jídle, tedy Birkat Hamazon. Tuto modlitbu musíme říct VŽDY po tom, co jsme jedli chleba...

BIRKAT HAMAZON

Píseň stupňů; Když zpět přivedl Hospodin zajaté Sionské, byli jsme jako ve snách, tehdáž byla plna smíchu ústa naše, a jazyk náš pln plesání; tehdáž pravili mezi Gojim: "Veliké věci Hospodin učinil s těmito!" Veliké věci Hospodin učinil s námi, byli jsme potěšeni. Přiveď zpět, Hospodine, zajaté naše, jako potomky na jihu. Ti, kteří rozsévají se slzami, s plesáním budou sklízeti. Sem tam chodí a pláče, jenž nese hrst semene, ale přijde s plesáním snášet snopy své.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž živí svět celý v dobrotivosti Své; v přízni, milosti a milosrdenství On dává chléb všemu tělu, nebo věčně trvá milost Jeho. A pro dobrotivost Jeho velikou nikdy nescházela nám a nebude scházeti nám potrava na věky  věků, pro jméno Jeho veliké; neboť On živí a zaopatřuje vše a činí dobře všemu a připravuje potravu všem tvorům Svým, jež stvořil. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž živí vše.

Děkujeme Tobě, Hospodine, Bože náš, že Jsi udělil otcům našim zemi líbeznou, dobrou a prostornou, že Jsi nás vyvedl, Hospodine, Bože náš, ze země Egyptské a vysvobodil nás z domu otroctví, a za smlouvu Tvou, kterou Jsi zpečetil na těle našem, a za Tvé zákony, jež Jsi nám oznámil, za život, přízeň a milost, jimiž Jsi nás oblažil, a za požívání potravy, kterouž živíš a zaopatřuješ nás stále, v každý den, v každou dobu a v každou hodinu. 

O Chanuka se vkládá: Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Matitjahu, ben Jochanan Kohen Gadol, Hasmoneje a synů jeho, když povstala říše řecká bezbožná proti lidu Tvému Izraelskému, nutíc je, aby zapomněli učení Tvého a odstoupili od zákonů vůle Tvé. Ty však v milosrdenství Svém hojném přispěl jsi jim v době soužení jejich, vedl Jsi spor jejich, hájil Jsi právo jejich, vykonal Jsi pomstu jejich: dal Jsi silné v moc slabých, četné v moc malého hloučku, nečisté v moc čistých, bezbožné v moc spravedlivých a svévolné v moc těch, jenž zabývali se učením Tvým. Sobě však způsobil Jsi jméno veliké a svaté po světě Svém, a lidu Svému Izraelskému způsobil Jsi pomoc velikou a vysvobození až po tento den. Potom vešli synové Tvoji do síně domu Tvého, vyklidili chrám Tvůj, očistili svatyni Tvou a rozžhni světla v nádvořích Tvých posvátných a ustanovili těch osm dní Chanuka, aby děkovali a chválu pěli jménu Tvému velikému.

O Purim se vkládá:  Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše a za oněch dnů v této době. Za dnů Mordechaje a Ester v Šušan, hradu královském, když povstal proti nim Hamán bezbožný, smýšleje zahubiti, zavražditi a vyhladiti všechny Židy od mladého až do starce, děti i ženy, jednoho dne, třináctého, měsíce dvanáctého, to jest měsíc Adar, a jmění jejich uloupiti. Ty však v milosrdenství Svém hojném zrušil Jsi záměr jeho a zmařil Jsi úklady jeho a dal Jsi mu jeho odplatu na hlavu jeho, i oběsili jeho i syny jeho na šibenici.

A za všechno to, Hospodine, Bože náš, děkujeme Tobě a velebíme Tě; pochváleno budiž jméno Tvé ústy všech živých stále na věky věků, jakož psáno jest: Když se najíš a nasytíš, velebiti budeš Hospodina, Boha svého, za zemi dobrou, kterouž dal tobě. Pochválen budiž, Hospodine, za zemi a za potravu!

Smiluj se, Hospodine, Bože náš, nad Izraelem, lidem Svým a nad Jeruzalémem, městem Svým, a nad Sionem, sídlem velebnosti Své, i nad královstvím domu Davida, Pomazaného Svého, i nad domem velikým a svatým, nad nimž vysloveno jméno Tvé. Bože náš, Otče náš! Veď nás, živ nás, zaopatřuj nás a zachovej nás a uvolni nám, zbav nás, Hospodine, Bože náš, brzy všech útrap našich! Ó, nedejž, bychom potřebovali daru z rukou lidských, ani půjčky jejich, nýbrž jen ruky Tvé plné, otevřené, svaté a štědré, bychom nebyli zahanbeni a potupeni na věku věků.

O Šabatu se vkládá:
Měj zalíbení, posilniti nás v příkazech Svých a to v příkazu dne sedmého, tohoto šabatu velikého a svatého; neb tento den - velikým a svatým jest před Tebou, by se odpočívalo o něm a klidu požívalo o něm v lásce dle příkazu vůle Tvé. Dle vůle Své popřej nám klidu, Hospodine, Bože náš, by nebylo soužení, zármutku a vzdychání v den odpočinku našeho! A dej nám spatřiti, Hospodine, Bože náš, útěchu Siona, města Svého, a stavbu Jeruzaléma, města Svého svatého; neb Ty jsi Pánem spásy a dárcem útěchy.

O Roš Chodeš, Pesach a SukkotBože náš a Bože otců našich! Nechať vystoupí a přijde a dospěje k Tobě, a budiž povšimnuta, se zálibou slyšena, připomenuta a v paměti uchována památka naše a vzpomínka naše, a památka Pomazaného, syna Davida, služebníka Tvého, a památka Jeruzaléma, města Tvého svatého, a památka veškerého lidu Tvého, domu Izraelského, před Tebou k ochraně, ku blahu, přízni, milosti a milosrdenství, k životu a míru v tento den (O Roš Chodeš:) novolunní! (O Pesach:) svátku nekvašených chlebů! (O Sukkot:) svátku podzelené!

Buď pamětiv nás, Hospodine, Bože náš, o něm ku blahu, a vzpomeň si na nás o něm ku požehnání a pomoz nám o něm k životu! A pro slovo spásy a milosrdenství ustrni se a buď nám milostiv, a smiluj se nad námi a pomoz nám; nebo k Tobě oči naše pohlížejí ježto, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.

A zbuduj Jeruzalém, město svaté, brzy za našich dnů! Pochválen budiž, Hospodine, jenž zbuduje v milosrdenství Svém Jeruzalém! Amen!

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi náš, Nejmocnější náš, stvořiteli náš, vykupiteli náš, tvůrce náš, Svatý náš, Svatý Jakobův, pastýři náš, pastýři Izraele, králi, Jenž jest dobrotivý a činí dobře všemu každého dne; On činil dobře, On činí dobře, On bude dobře činiti nám. On oblažil nás, On oblažuje nás, On oblaží nás povždy přízní, milostí a milosrdenstvím, svobodou, ochranou a štěstím, požehnáním a spásou, útěchou, výživou a zaopatřením, milosrdenstvím, životem a mírem a vším dobrým; ničeho dobrého nedá nám postrádati.

Všeslitovný bude kralovati nad námi na věku věků! Všeslitovný budiž pochválen na nebi i na zemi! Všeslitovný budiž veleben od pokolení do pokolení, budiž oslaven námi po věčné časy a ctěn budiž námi povždy a na věku věků! Všeslitovný zaopatřuj nás v počestnosti! Všeslitovný kéž svalí těžké jho ze šíje naší a uvede nás vzpřímené do země naší! Všeslitovný nechť sešle nám požehnání hojné v tento dům a na tento stůl, u něhož jsme jedli! Všeslitovný nechť pošle nám Eliáše proroka paměti blahé, by zvěstoval nám zprávy dobré, spasitelné a potěšitelné! Všeslitovný nechť žehná (mému otci a vychovateli) pánu tohoto domu, a (mé matce a vychovatelce), paní tohoto domu, jim a jejich potomstvu a všemu, co jim náleží, nám a všemu, co nám náleží. Jako požehnal otcům našim, Avrahamovi, Jicchakovi a Jakobovi při všem a ve všem, tak nechť  žehná nám všem vespolek požehnáním úplným! Na to rceme: Amen!

Na výsosti nechť uvažují o jejich a naší zásluze, bychom došli trvalého míru a přijali požehnání od Hospodina a laskavost od Boha spasení svého, a nalezli přízeň a zalíbení před Bohem i lidmi. 

O Šabatu: Všeslitovný popřej nám den, jenž zcela jest šabatem a klidem v životě věčném!
O Roš Chodeš: Všeslitovný nechť obnoví nám tento měsíc ku blahu a požehnání!
O všech Jom tov: Všeslitovný popřej nám den, jenž zcela jest blahem!
O Roš Hašana: Všeslitovný nechť obnoví nám tento rok ku blahu a požehnání!
O Sukkot: Všeslitovný nechť postaví nám stan Davidův zapadlý!

Všeslitovný učiň nás hodnými dnů Mašiach a života ve světě budoucím! On zvětšuje spásu králi Svému a činí milost Pomazanému Svému, Davidovi a potomstvu jeho na věky. Jenž činí mír na výsostech Svých, On uděl mír nám a všemu Izraeli! Na to rceme: Amen!

Bodejž se Hospodina, vy svatí Jeho, neboť nemají nedostatku bojící se Jeho. Lvíčata strádají a trpí hlad, ale těm, kteří hledají Hospodina, nebude se nedostávati všeho dobrého. Děkujte Hospodinu, neb dobrotivý jest, nebo věčně trvá milost Jeho. Otvíráš ruku Svou a nasycuješ vše, co žije, milostí. Požehnán jest muž, jenž důvěřuje v Hospodina, že jest Hospodin důvěrou jeho. 

(Podle Arizal tuto část už neříkáme: Chlapcem byl jsem a zestárnul jsem, ale neviděl jsem spravedlivého opuštěna a potomstvo jeho hledati chleba. Hospodin sílu lidé Svému dá, Hospodin požehná lidu Svému mírem.)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)