17.3.15

Židovský život - I. díl

JEDNODUCHÁ CESTA, KE SPRÁVNÉMU ŽIDOVSKÉMU ŽIVOTU aneb zvládneš to i ty!

V článku Kdo jsme? jsme vás motivovali, abyste začali pátrat po svých kořenech a pokud jste to už udělali, jsem si jistá, že mnozí z vás zjistili, že jsou Židé a pokládáte si otázky jako: Co teď? Co s tím? Co mám jako Žid dělat? Proto jsme pro vás sepsali naprosté základy...

Tyto články jsou pro všechny, kteří si nevědí příliš rady se svým židovstvím. Nebudeme si nic nalhávat, být Židem není snadné a nese to s sebou velkou dávku zodpovědnosti a pevné vůle. V této příruččce se neobjeví žádné složité výrazy, které by vám dali pocit, že se v tom ztrácíte. Chceme judaismus přiblížit opravdu každému Židovi. Přejeme vám příjemné čtení…


Upozornění: Tato příručka je pouze pro židovské ženy (nad 12let) a pro obřezané židovské muže (nad 13let). 
Židem je člověk jen pokud má židovskou mámu, ona má židovkou mámu atd. Jestli váš otec není Žid, je to úplně jedno. Pokud je otec Žid a maminka není, pak Židem nejste a nejste ani “položid”. Každopádně můžete být dobrým člověkem, pokud budete dodržovat 7 Noachidských přikázání
Samozřejmě člověk může i konvertovat, ale ten už musí vše, co tady píšeme znát a praktikovat, takže pro něj jsou tyto články zbytečné.
Židovský muž musí být halachidsky obřezán. Znamená to, že u jeho obřízky musí být přítomen rabín a částečně ji i udělat, ať už je to v nemocnici nebo jinde. Obřízka je jedna ze smluv mezi národem Izrael a Bohem (dále jen HaShem, což je hebrejský výraz, který jako Židé používáme častěji), odstraní Tum-a (=duchovní nečistoty) a umožní příchod židovské duše do těla. Jen potom může člověk všechno správně cítit, dělat a Žid bez obřízky na sebe nesmí dávat Tfilin, neměl by slavit svátek Pesach, neměl by sahat na košer víno apod. Pokud se košer vína dotkne, okamžitě se z něj stane nekošer víno a znemožní tak jeho pití (pokud není pasterované).

Doporučujeme také si pořídit i modlitební knížku Sidur. Bohužel v Čechách nyní neexistuje takový, který je halachidsky správně (podle židovského zákona). Rozhodně bychom neměli používat Sidur, který není přeložen věřícím odborným Židem. Zatím vám mohu doporučit jedině Sidur v angličtině, francouzštině, španělštině, polštině, ruštině apod. Pokusíme se ale pro vás modlitby správně přeložit z hebrejštiny a aramejštiny. Není to jednoduchá práce, vyžaduje to pozornost u každého písmena, které má svůj význam a neodborný překlad se nikdy nemůže dostat až do kořene. Hebrejština má ve svých slovech a písmenech mnoho skrytých i očividných významů. Je to velká zodpovědnost vůči HaShem, abychom modlitby udělali bez chyb, které občas mohou význam zcela otočit (jako překlady Bible v době komunismu nebo jako pokusy novodobých katolických misionářů).


DENNÍ RUTINA

Nyní vám popíšeme, jak probíhá celý náš den. Nebudeme se dostávat úplně do hloubky a psát vám proč to tak je. Museli byste totiž přečíst celý Starý zákon včetně Mišny, Talmudu, Halachot a Šulchan Aruch a v případě nejasností i kabalistické svazky jako Zohar, Chasidut atd atd. Napíšeme vám to prakticky jak to je, jak se to má dělat a vy musíte věřit, že to tak má být. 

RÁNO

První věc, kterou ráno uděláme je, že děkujeme HaShem za to, že nám vrátil duši. Duši, jejíž část nebyla u člověka, když spal a v tu chvíli se na tělo nalepily nečisté síly. Probuzením se nám vrátí duše a těsně potom bychom neměli nic dělat, na nic sahat. Všeho, čeho se dotkneme, než si umyjeme rituálně ruce, je problematické a dáváme do toho duchovní nečistotu a neštěstí. I tak ale máme povinnost nejdříve děkovat. Děkování zní: "Modeh Ani Lefanecha Melech Chai Vekayam Shehechezarta Be Nishmati Bechemla; Rabba Emunatecha.” ("Děkuji Ti, Králi žijící a existující, za to, že jsi mi vrátil moji duši s milostí, velká je důvěra v Tebe.") Je to to jediné, co smíme před umytím rukou říct. Má to dva důvody: a) neříkáme jméno Boha, ale jenom “děkujeme tobě králi” , b) děkování je až tak důležité a je zázrak, že jsme vůbec vstávali, že je to nade všechno. I když jsme nečistí, tak se na to zákon nemluvit nevztahuje. 

Dále si rituálně umyjeme ruce. Hebrejsky tomu říkáme "Netilat Jadajim”. Ruce si myjeme i když vyjdeme z toalety, dotkneme se nečisté věci jako jsou boty, nekošer zvíře, nečisté části těla (a to i v případě, že jsme na tato místa sahali při koupeli za účelem umytí!). Rituální mytí rukou je velmi jednoduché, ale jen, když se udělá správně, tak funguje tak, jak má. Vezmete nádobu, která má alespoň 150ml (lepší je ale větší), nalijete do ni vodu a polijete si celou dlaň od zápěstí až po prsty. Na vašich prstech by neměly být žádné prsteny, aby voda mohla opravdu všude. Polijeme pravou ruku, pak levou, zase pravou a pokračujeme, dokud každá ruka nebyla 3x omyta alespoň 150ml vody (tzn. celkem 6x). Po umytí říkáme požehnání, které zní: "Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha-olam asher kidishanu b'mitz'votav v’tzivanu al n'tilat yadayim. ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem a který nás posvětil pomocí Svými přikázáními a přikázal jsi nám rituální omytí rukou.") Toto požehnání říkáme ráno a také před tím, než si umýváme ruce před jedením chleba. Nádobu na mytí rukou nazýváme “natla” a neměla by být v místnosti, kde je toaleta a kde chodíme nazí. Natla nesmí být děravá, prasklá nebo jinak poničená. Ruce musí být před rituálním mytí naprosto suché a po umytí je třeba ruce ihned dobře vysušit, protože ta voda má v sobě duchovní nečistotu.

Následuje modlitba Shacharit. Najdeme ji v Siduru, který je stejný pro muže i pro ženy. Muži mají za úkol se modlit víc než ženy. Ženy mají dost práce v domácnosti i tak a domácí práce se považuje za velmi svatou. Jen díky úklidu domu, starání se o děti, může náš národ existovat a rozmnožovat se. Bez schopné židovské ženy a matky by to nešlo, proto nemusí trávit tolik času u modliteb. Každá žena alespoň může říct několik ranních požehnání, která se nazývají Birkot Hashachar. Je to celkové děkování za to, kdo jsme, za to, že nejsme otroky, že vidíme, chodíme atd. Potom následuje několik slov z Tóry o obětování košer zvířat, které v chrámu probíhalo a naše modlitby jsou v dnešní době, kdy už Chrám nestojí, místo nich. Říkáme "Uneshalma Parim Sefateinu”, což znamená “Zaplatíme dobytek našemi ústy”. Dále je Psukey Dezimra, což jsou chvály HaShem, které pochází ze žalmů a od té chvíle se nesmí mluvit  až do konce Amida. Po Psukey Dezimra následuje Shema Yisrael (Slyš Izraeli). Alespoň 2x za den bychom měli tuto modlitbu říct. Amida je nejsvatější část modlitby a má se při ní stát čelem k Jeruzalémě. 
Žena by měla udělat minimálně jednu modlitbu za den a nejkratší je Mincha (odpolední) a je doporučena pro každého člověka, protože je nejvíce vyslyšena.
Muž by měl hned po vstávání, děkování a mytí rukou jít do synagogy modlit Shacharit, kde je Minjan (10 obřezaných Židů). Pokud ale nebydlí blízko synagogy nebo to nestihne, tak by se měl určitě modlit doma. Muž používá Sidur, dává si na sebe Talit, nasazuje Tfilin a modlí celý Shacharit. Celý tento ranní proces ve skutěčnosti netrvá déle než půl hodiny a jak to člověk dělal, tak už ví, že dělal to nejdůležitější, co měl, protože Žid - muž, má nejdůležitější znamení: Šabat, Tfilin a obřízku. Tfilin a obřízku ve všední dny. A na Šabat, kdy nesmí pokládat Tfilin, tak Šabat a obřízku.

ODPOLEDNE 

Muži se modlí modlitba Mincha, ženy mohou také ale nemusí. Mincha musíme stihnout po poledni a je třeba se podívat, kdy je doopravdy poledne, protože v zimě to může být už v 11:45 a naopak v létě klidně až kolem 14:00. Je třeba se řídit přesně a dle židovského kalendáře. (Jsou na to i aplikace, např. Simple Luach). Nesmíme Mincha modlit nikdy předčasně nebo pozdě - po západu slunce, aby nebyla vyřčena nadarmo. V případě, že člověk zapomněl a neudělal to naschvál, dá se to řešit tak, že při večerní modlitbě Arvit odříká 2x Amida. Ale rozhodně to neplatí, pokud to někdo udělá naschvál. Je možno začít před západem slunce a skonšit Mincha maximálně do východu hvězd, ale lepší je začít dříve a nestresovat se. Malý tip: Pokud budete modlit Mincha vždy kolem 15té hodiny, nikdy neuděláte chybu. Opět tuto modlitbu najdeme s Siduru a trvá kolem 8min. Nejlepší je ji modlit v synagoze, ale lze to samozřejmě i doma nebo v práci na nějakém slušném a čistém místě.


VEČER

Večerní modlitba se nazývá Arvit (v českém Siduru ji najdete jako Ma'ariv) a pochází to od slova “Erev”, což znamená “večer”. Měli bychom mít v každé části dne spojení s HaShem. Měla by se dělat po východu hvězd. Opět říkáme Shema Yisrael a Amida. Chodíme na ni buď do synagogy a nebo se modlíme doma. V synagoze se to často dělá tak, že modlí Mincha v poslední chvíli, co to ještě lze, následuje cca 10min pauza, než se zcela setmí a modlí se Arvit. Tím pádem máme asi za 40min hotovou Mincha i Arvit a není třeba chodit do synagogy zvlášť. Arvit může člověk udělat celou noc, ale vždy  nejlépe ještě před tím, než jde spát, aby nezapomněl.

Každý den musíme mít na paměti Třináct článků víry (Šaloš esre ikarim), jejichž autorem je Maimonides, který je sepsal ve svém komentáři k 10. kapitole Mišny Sanhedrin (perek Chelek). Třináct článků ve stručnosti zní:
 1. Bůh existuje
 2. Bůh je jeden
 3. Bůh je netělesný
 4. Bůh je věčný
 5. Jedině Bůh sám může být uctíván
 6. Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá
 7. Mojžíš byl největším prorokem Izraele
 8. Tóra je božského původu
 9. Tóra je neměnná a nezměnitelná
 10. Bůh je vševědoucí
 11. Bůh trestá a odměňuje v posmrtném životě
 12. Mesiáš jistě přijde
 13. Nastane vzkříšení mrtvých

POŽEHNÁNÍ

Před každým jídlem musíme HaShem děkovat za jídlo, která nám dal a je používáme několik druhů požehnání...

Požehnání na ovoce: "Barukh ata Adonai Eloheinu, Melekh ha'olam, bo're p'ri ha'etz." ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem, který jsi tvořil ovoce ze stromů.")
Požehnání na zeleninu: "Barukh ata Adonai Eloheinu, Melekh ha'olam, bo're p'ri ha'adama." ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem, který jsi tvoři ovoce země." Hebrejsky se používá slovo "p'ri" jako univerzální slovo na plodiny, tedy zeleninu i ovoce. )
Požehnání na víno: "Barukh ata Adonai Eloheinu, Melekh ha'olam, bo're p'ri hagafen." ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem, který jsi tvořil ovoce vinnou révu.")
Požehnání na buchty, koláče, dorty a další pečivo, kromě chleba: "Barukh ata Adonai Eloheinu, Melekh ha'olam, bo're minei m'zonot." ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem, který jsi tvořil různé pečivo.")
Požehnání na chleba: "Barukh ata Adonai Eloheinu, melekh ha'olam, hamotzi lehem min ha'aretz." ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem, který plodí chléb ze země".)
Požehnání na všechno ostatní košer jídlo: "Barukh ata Adonai Eloheinu, Melekh ha'olam, shehakol nih'ye bidvaro." ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem, který jsi vše tvořil pomocí Svých slov.")

Před každým jezením chleba si omyjeme rituálně ruce a to tak, že na pravou ruku vylijeme 3x vodu a to samé pak na ruku levou (nikoliv střídavě jako při mytí ranním nebo po toaletě). Po omytí řekneme požehnání: "Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha-olam asher kidishanu b'mitz'votav v’tzivanu al n'tilat yadayim" ("Požehnán jsi ty, HaShem, náš Bože, který kraluje nad celým světem a který nás posvětil pomocí Svými přikázáními a přikázal jsi nám rituální omytí rukou."a ruce osušíme do ručníku. Na chléb nikdy nesaháme s neumytýma rukama! Po konzumaci chleba máme povinnost se pomodlit Birkat Hamazon.

Příště se můžete těšit na základy kašrutu! :)

Článek byl vypracován ve spolupráci s Rabi Jair Jirmijahu Jerochim6 komentářů:

 1. A nemuze se clovek stat Židem i tak, ze konvertuje?-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě člověk může i konvertovat, ale ten už musí vše, co tady píšeme znát a praktikovat, takže pro něj jsou tyto články zbytečné. :) Už jsem to dopsala i přímo do textu. Děkuji za upozornění.

   Vymazat
 2. předpokládám, že muž, který je obřezaný, pochází z rodiny, kde se zvyky dodržují, nebo se o nich mluví, tudíž tyto tvé zmatečné informace pro něj nejsou přínosné... z tvé špatné gramatiky je jasné, že nevíš o čem mluvíš a evidentně jen papouškuješ to, čemu nerozumíš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ja to nepredpokladam, protoze obrizka se dela i ze zdravotnich duvodu a v US a jinych vyspelych zemich je standartem. ;) Znam cloveka, ktery se nechal obrezat az v dospelosti, protoze dlouho jako Zid nezil.
   Naprosto presne vim, o cem mluvim, protoze tak ziju a jestli to tobe prijde zmatecne, tak se ptej konkretne, at ti muzeme poradit. Zeptat se neni ostuda ;)

   Vymazat
 3. Sidur Adir bamarom pro Tebe není dost košer??? To mně dost překvapuje...že se Ti nebude líbit Hegjon lev, to chápu...:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to sidur přeložený od gojim a žádný nežid nemá práva překládat naše sidurim. Obsah pro něj může být někdy nepříjemný a může proto změnit slova. Je to stějné jako když goj nemůže psát Tóru i kdyby to uměl sebe líp. Bez židovské duše to nikdy nebude košer. :)

   Vymazat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)